داروی های  ضد التهاب

داروهای ضد التهاب پیشگیری کننده ها یا کنترل کننده های آسم به شمار می روند و عبارتند از:

* کورمولین استنشاقی (   (intal

* ندوکرومیل ( (tilade

* کورتیکوسترولید

* آنتی لکوترین

استفاده از این داروها برای تمام مبتلایان بیماران مبتلا به آسم به جز آسم متناوب خفیف توصیه می شود.

معمولا بیماری که در مدت یک هفته به مصرف بیشتر از سه نوبت از آگونیست نیاز داشته باشد یا در اسپیرومتری و پیک فلومتری کاهش عملکرد ریوی را نشان دهد بایستی به طور روزمره از داروهای ضد التهابی استفاده کند.

اگر چه کرومولین سدیم استنشاقی بدون عوارض جانبی است ولی کمتر از کورتیکوستروئیدهای استنشاقی موثر است .

بکلومتازون ( (beclovent.vancerilبه دلیل  بی عارضه بودن آن انسان و وجود تجارب طولانی در استفاده از آن از کرتن های استنشاقی مطمئن به شمار می رود و در حال حاضر به عنوان داوری انتخابی ضد التهابی برای دوران بارداری است .

سایر داروهای این گروه که از چندین سال قبل در دسترس می باشند عبارتند از:

* نریامسینولون((azmacort

* فلومینولید ( (aerobid

درباره استفاده از این داروها در دوران بارداری اطلاعات ناچیزی در خصوص انسان وجود دارد اطلاعات موجود در مورد استفاده از کورتیکوستروئیدهای جدیدتر استنشاقی نظیر فلرتیکازون (   (folventو بودسوئید (   (pulmicortمحدودتر است . اگر چه اکنون استفاده از بودسونید نیزدر این دوران توصیه می شود حداکثر مدت زمان اثر تمام این داورهای استنشاقی فقط چندین هفته است .

گاهی به منظور تخفیف علائم مبتلایان به آسم شدید یا آسم دوران بارداری استفاده از کورتیکوستروئیدهای خوراکی یا تزریقی ( پردنیزون – پردنیزولون یا متیل پردنیزولون ) به مدت چند روز ضروری است برخی از مطالعات نشانگر افزایش خفیف در شیوع  پراگلامپسی ( مسمومیت حاملگی ) زایمان زودرس و یا تولد نوزادان با وزن پایین هنگام تولد است که به دنبال استفاده مزمن از کورتیکوستروئیدها حاصل شده است ولی به این دلیل که این داروها در درمان بیماری آسم و آلرژی بسیار موثرند خطرات احتمالی استفاده از آنها در مقابل فواید درمان قابل اقماض است .

سه فرم از آنتی لکوترین به اسامی زیر توجه کنید:

·        زفیرلوکاست ((accolate

·        زیلوتن ((zyflo

·        مونته لوکاست (singulair)

اگر چه نتایج حاصل از تاثیر زفیرلوکاست و مونته لوکاست بر روی نمونه های حیوانی موفقیت آمیز بوده است ولی هیچ تجاربی در مورد استفاده از این داروها جدید ضد التهابی روی انسان در دوران بارداری وجود ندارد استفاده از زیلوتن در دوران بارداری ممنوع است زیرا مصرف آن در حیوانات با عوارض جانبی همراه بوده است .