كارهای اجرايی

برای ورود به آخرین صفحه کلیک کنید...

دبير اولين کنگره تنفسی کودکان در سال 1371 بيمارستان امام حسين (ع) تهران 

دبير اولين کنگره عفونی اطفال در سال 1369 هتل لاله تهران 
رييس بخش نوزادان و اطفال بيمارستان رسالت تهران از سال 1357 تا کنون

دبير دومين کنگره عفونی اطفال در سال 1373 بيمارستان امام حسين (ع)

در دوره جنگ تحميلی نه ماه متناوبا ، در نقاط مختلف جبهه خدمت نموده

اولین  بزرگداشت استاد دکتر محمد قريب 1358

اسامی 11 نفر برگزار کننده بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب  در اولین بزرگداشت سال 1358: خانم ها  دکتر نصرت اورانوس ، دکتر پروانه خلاقی ، دکتر روشن ضیا ئی  ، آقایان دکتر علی ابطحی ، دکتر اسفندیار  بداغی ، دکتر منصور بهرامی ، دکتر علی اکبر رحمتیان  ، دکتر محمد حسین سلطان زاده ، دکتر احمد مشعوف ، دکتر عباس مومن زاده ، دکتر محمد علی نیلفروشان

 

دومین  بزرگداشت استاد دکتر محمد قريب 1359
اسامی 12 نفر برگزار کننده بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب  در بزرگداشت سال 1359: خانم ها  دکتر نصرت اورانوس ، دکتر پروانه خلاقی ، دکتر روشن ضیا ئی  ،دکتر شمسی علامی آقایان دکتر علی ابطحی ، دکتر اسفندیار  بداغی ، دکتر منصور بهرامی ، دکتر علی اکبر رحمتیان  ، دکتر محمد حسین سلطان زاده ، دکتر احمد مشعوف ، دکتر عباس مومن زاده ، دکتر محمد علی نیلفروشان

 

کمیته برگزاری سومین دوره کنگره استاد دکتر محمد قریب در بهمن 1360

اسامی 18 نفر برگزار کننده :

خانم ها دکتر : نصرت اورانوس – پروانه خلاقی – روشن ضیائی – شمسی علامی .

آقایان دکتر : علی ابطحی – اسفندیار بداغی – منصور بهرامی – غلامرضا خاتمی – محمد حسین خردپیر – علی اکبر رحمتیان – فریدون زنگنه – محمد حسین سلطان زاده – احمد سیادتی – ابوالحسن فرهودی – عباس مدنی – احمد مشعوف – عباس مومن زاده – محمد علی نیلفروشان

 

اولين کنگره عفونی اطفال در سال 1369 هتل لاله تهران 

اولين کنگره تنفسی کودکان در سال 1371 بيمارستان امام حسين (ع) تهران

دومين کنگره عفونی اطفال در سال 1373 بيمارستان امام حسين (ع)ء

دبير اولين کنگره کاهش مرگ و مير مادر جنين و نوزاد در سال 1376 هتل استقلال تهران از پايه گذاران کنگره بزرگداشت استاد دکتر محمد قريب با تفاق يازده نفر از استادان از سال 1358 جهت بزرگداشت استاد وارسته و احترام به مقام استاد و هر سال يک جلد کتاب نيز چاپ شده است

ساير عکسها

عکس 22 جلد کتاب کنگره های استاد دکتر محمد قريب

کنگره استاد دکتر محمدقريب - نفر سوم از دست راست پروفسور حسين قريب فرزند استاد دکتر محمد قريب

کنگره استاد دکتر محمدقريب اردیبهشت 1385
سایر عکسها
کنگره استاد دکتر محمدقريب اردیبهشت 1386
سایر عکسها

بخش اطفال بيمارستان امام حسين (ع) تهران  

دبير کميته کنترل عفونت در بيمارستان
امام حسين (ع) تهران 


اولين کارگاه آموزشی احياء نوزادان گروه اطفال-دی ماه 1377
دبير: پروفسور سلطان زاده

سِيمين کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
دبير : پروفسور سلطان زاده

پنجاه و ششمين کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
مرداد 82
دبير : پروفسور سلطان زاده
 

پنجاه و نهمين کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
مهر 82
دبير : پروفسور سلطان زاده 

 

شصتمين کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
 
آبان 82
دبير : پروفسور سلطان زاده


 


 

شصت و سومين کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
 
بهمن 82
دبير : پروفسور سلطان زاده
 

 

شصت و ششمين کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
 
ارديبهشت 83
دبير : پروفسور سلطان زاده
 

 

 

 

 

شصت ونهمين کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
مرداد 83
 
دبير : پروفسور سلطان زاده

 

هفتاد ويكمين کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
مهر 83
 
دبير : پروفسور سلطان زاده

هفتاد وسومين کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
آبان 83
 
دبير : پروفسور سلطان زاده

 

اولين كارگاه آموزشي شير مادر  در بيمارستان رسالت تهران
شهريور 1383

هفتاد وششمين کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
 83
 
 پروفسور سلطان زاده

هفتاد ونهمين کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
 84
 ارديبهشت
 پروفسور سلطان زاده

هشتاد و دومين کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
 84

 پروفسور سلطان زاده

هشتاد و ششمين کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
 84

 پروفسور سلطان زاده

هشتاد ونهمين کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
 84
بهمن
 پروفسور سلطان زاده

نود مين کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
 84
اسفند
 پروفسور سلطان زاده

نود سومین کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
85
 پروفسور سلطان زاده

نود هفتمین کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
14-16 آبان 85
 پروفسور سلطان زاده

صدمین کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
1-3  بهمن 85
 پروفسور سلطان زاده


 

صدوسومین کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
22-24 اردیبهشت
86
 پروفسور سلطان زاده

صدوششمین کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
14-16 مرداد
86
 پروفسور سلطان زاده

صدودوازدهمین کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
14-16بهمن
86
 پروفسور سلطان زاده

صدوپانزدهمین کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
22 تا 24 اردیبهشت ماه 1387
 پروفسور سلطان زاده

صدوهجدهمین کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
 6- 8 مرداد ماه
 1387
 پروفسور سلطان زاده

122 کارگاه احیاء نوزادان
 
  26لغایت 28 آبان 1387
سالن مهارت های پزشکی

 


جلسه روسای بخشهای بيمارستان امام حسين
رياست محترم بيمارستان
دکتر هاشمی در حال سخنرانی
 

دفاعيه تز آقاي دكتر ميرنيا پايان نامه تخصصي اطفال  - استاد راهنما پروفسور سلطان زاده

دومین سمینار ترویج تغذیه با شیر مادر توسط انجمن تغذیه با شیر مادر در
 بیمارستان رسالت تهران 23 لغایت 25 مهر ماه
1387  سالن امفی تئاتر بیمارستان رسالت

صدوسی و سومین کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
آذر ماه 1388
 پروفسور سلطان زاده

صدوسی و ششمین کارگاه آموزشی احياء نوزادان
گروه اطفال
اسفند ماه 1388
 پروفسور سلطان زاده

 

 

 

 

صد و چهل و یکمین کارگاه آموزشی احیاء نوزادان گروه اطفال

زمان 16-14 شهریور ماه 1389

پروفسور سلطان زاده

صد و چهل و چهارمین کارگاه آموزشی احیاء نوزادان گروه اطفال

زمان 23-21 اذر ماه 1389

پروفسور سلطان زاده

 

صد و چهل و هفتمین کارگاه آموزشی احیاء نوزادان گروه اطفال

زمان 15-17 اسفند ماه 1389

پروفسور سلطان زاده

 

صد و پنجاه و دومین کارگاه آموزشی احیاء نوزادان گروه اطفال

زمان 13 تا 15 شهریور 1390

پروفسور سلطان زاده

 

صد و پنجاه و پنجمين کارگاه آموزشی احیاء نوزادان گروه اطفال

زمان 20 تا 22 اذر 1390

پروفسور سلطان زاده

 

 

صد و پنجاه و هشتمين کارگاه آموزشی احیاء نوزادان گروه اطفال

زمان 7 تا 9 اسفند 1390

پروفسور سلطان زاده

 

صد و شصت و يكمين کارگاه آموزشی احیاء نوزادان گروه اطفال

زمان 7 تا 9 خرداد 1391

پروفسور سلطان زاده

 

اولين كارگاه اموزشي ترويج تغذيه با شير مادر در بيمارستان فرمانيه

91/4/1

 

 

صد و شصت و هفتمین کارگاه آموزشی احیاء نوزادان گروه اطفال

زمان 12 تا 13 اذر 1391

پروفسور سلطان زاده

 

اولین کارگاه اموزشی احیاء نوزادان

بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه - 7 و 8 دی ماه 1391

پروفسور سلطان زاده دبیر اولین کارگاه اموزشی احیاء نوزادان در بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه

دکتر جمشیدیان رئیس بیمارستان فرمانیه

خانم دکتر رادفر

اقای دکتر ارشادی

اقای دکتر بنا درخشان

اقای دکتر نریمان

 

سومین سمینار علمی بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه

سمینار ترویج تغذیه با شیرمادر

دبیر سمینار پروفسور محمد حسین سلطان زاده

22-23 خرداد 1393

دکتر اخوین رئیس بیمارستان

پروفسور سلطان زاده

خانم نعمتی سوپروایزر اموزشی-دبیر اجرائی سمینار

اقای قاسم زاده-مدیر پرستاری بیمارستان

خانم دکتر الهام اکبری

اقای دکتر فریور

خانم دکتر قائد شرقی

اقای دکتر ارین

خانم دکتر فاطمه فرهمند

خانم دکتر مغازه ای

اقای دکتر نریمان

خانم دکتر اهدائی وند

اقای دکتر حامد شفق

 

چهارمین سمینار علمی بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه و اولین سمینار

تخصصی برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با سیر مادر در ساعت اول

دبیر سمینار پروفسور محمد حسین سلطان زاده

جمعه 7/9/93

دکتر حمید رضا کریمی.رئیس بیمارستان

پروفسور سلطان زاده

دکتر احمد رضا فرسار.معاون دانشگاه

دکتر فرناز اهدایی وند

دکتر خلیل فریور

دکتر محمود راوری

 

پنجمین سمینار علمی بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه

کاهش مرگ و میر مادر ، جنین و نوزاد

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-20 الی 21 ابان ماه 1395

 

 

 

فقط ۱۸۰۰ تخت مراقبت های ویژه نوزادان در کشور داریم

دبیر علمی پنجمین کنفرانس پیشگیری از مرگ و میر مادر، جنین و نوزاد، گفت: در حال حاضر ۱۸۰۰ تخت NICU (مراقبت های ویژه نوزادان) در کشور داریم که مقدار نیاز ما ۳۰۰۰ تخت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین سلطان‌زاده در همایش علمی کاهش مرگ و میر مادر، جنین و نوزاد، با بیان اینکه سه قشر مادر، جنین و نوزاد در جامعه بیش از سایرین آسیب‌پذیر هستند، گفت: ما مسئول هستیم در برابر هر خطری که این سه قشر را تهدید می‌کند، اقدام کنیم.

وی افزود: پایه‌گذاری این موضوع و تلاش در راستای کاهش مرگ و میر جنین، مادر و نوزاد از ۲۰ سال قبل و در زمان وزارت دکتر مرندی بنا شد و در آن زمان در کنگره دکتر قریب که در بیمارستان فیروزگر برگزار شد، وزیر بهداشت وقت، اظهار داشت که با احداث خانه‌های بهداشت از بسیاری از مرگ‌ و میرهای ناشی از عفونت‌های تنفسی و مشکلات گوارشی پیشگیری شده است.

سلطان زاده تاکید کرد: خوشبختانه هم اکنون میزان مرگ و میر نوزادان نسبت به قبل از انقلاب به نصف کاهش یافته است و این امر مرهون اقداماتی از جمله نگهداری‌ها، پیشگیری‌ها، مراقبت‌ها در حین بارداری و مراقبت‌های یک ماه بعد از تولد نوزاد است که پر خطرترین دوره زندگی نوزاد محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان بهداشت جهانی میزان کاهش مرگ و میر کشورمان معادل ۹.۵ در هر ۱۰۰۰ تولد را پذیرفته است، افزود: ما در حال تلاش برای کمتر کردن این تعداد هستیم و البته انتظار داریم که با این اقدامات بتوانیم به آمار کشورهایی که تعداد مرگ و میر آنها چهار مرگ در هر هزار تولد است، برسیم.

دبیر علمی همایش کاهش مرگ و میر جنین، مادر و نوزاد اظهار داشت: در حال حاضر ۱۸۰۰ تخت NICU (تخت نوزاد) در کشور داریم که مقدار نیاز ما سه هزار تخت بوده و لازم است این تعداد را افزایش دهیم و همچنین تعداد تخت‌ها باید در تمام کشور و برای کاهش مرگ و میر نوزادان به صورت عادلانه تقسیم شود.

وی عنوان کرد: در کشور حدود ۱۶۰ مرکز دارای NICU داریم که حدود ۱۰۰ مرکز از این تعداد در اختیار بخش دولتی و مابقی در فقط خصوصی است.

سلطان‌زاده تاکید کرد: در خصوص کاهش مرگ و میر نوزادان آنچه اهمیت زیادی دارد، تغذیه نوزاد با شیر مادر و به خصوص در ساعات ابتدایی تولد است که در آن زمان ماده‌ای که در شیر مادر نهفته در حکم واکسیناسیون برای نوزاد است و برای پیشگیری از بسیاری از بیماری‌ها، رشد مغزی و سلامت نوزاد به خصوص در نوزادان نارس اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی اظهار داشت: مادران باید توجه کنند که هوای آلوده و سیگاری بودن مادر، ۲ عامل تاثیرگذار و مهم در نارسایی و مرگ و میر نوزاد و سقط جنین است.

سندرم داون از مهم‌ترین علل ناهنجاری‌های کروموزومی

در ادامه دکتر فرناز اهدایی‌وند متخصص زنان و زایمان و مدیر گروه بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در خصوص اهمیت غربالگری و تشخیص ناهنجاری‌های جنین، اظهار داشت: پروتکل کشوری در زمینه غربالگری از سال ۹۲ پایه‌گذاری شده و مراکز درمانی ملزم به اجرای آن هستند تا از بروز انواع ناهنجاری‌ها در جنین جلوگیری شود.

وی افزود: سندرم داون از مهم‌ترین علل ناهنجاری‌های کروموزومی است که بیشتر غربالگری‌ها برای تشخیص این نوع ناهنجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اهدایی وند گفت: در نوعی از غربالگری که برای تشخیص مشکلات کروموزومی مورد استفاده قرار می‌گیرد، شیوه کار به این صورت است که پس از نمونه‌گیری، سرمی تهیه کرده و برای تشخیص مشکلات کروموزومی و بررسی DNA جنین در خون مادر به آزمایشگاه فرستاده می‌شود که البته در کشور ما چنین آزمایشگاهی وجود نداشته و نمونه مورد نظر به دیگر کشورها فرستاده می‌شود.

وی افزود: غربالگری‌هایی که برای تشخیص مشکلات و ناهنجاری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد باید قابل تعمیم بوده و قدرت شناسایی بسیار بالایی داشته باشد و قبل از هرگونه اقدام در این زمینه لازم است مادر باردار به همراه همسرش مورد مشاوره قرار گیرند.

مدیر گروه بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: در کشور ما غربالگری جنین از سال ۸۳ شروع شده و هم اکنون در این زمینه اطلاعات جامع و کاملی در اختیار  فارغ‌التحصیلان قرار می‌گیرد و تمامی آزمایشگاه‌ها و متخصصین زنان ملزم به اجرای مراحل غربالگری طبق پروتکل هستند

مصرف سیگار یکی از عوامل سقط جنین و مرگ ناگهانی نوزاد

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: بر اساس آمار سالانه از مجموع ۱۲۹ میلیون نوزاد متولد شده در جهان حدود ۲۲ میلیون نفر با وزن کم به دنیا می آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور محمد حسین سلطان زاده فوق تخصص اطفال و نوزادان، افزود: متاسفانه حدود ۲۰ میلیون نفر از این نوزادان در کشورهای جهان سوم به عللی همچون مصرف سیگار و دخانیات توسط والدین، در معرض خطر هستند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اینکه مصرف سیگار یکی از عوامل سقط جنین، سندرم مرگ ناگهانی نوزاد، مرگ حین زایمان و تولد نوزاد نارس محسوب می شود، افزود: علل مرگ و میر مادر، جنین و نوزاد قابل پیشگیری است و خوشبختانه با برپایی دوره های لازم برای پزشکان و پرستاران در سراسر کشور، شاهد کاهش چشمگیر مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در دهه های اخیر بوده ایم ولی متاسفانه مرگ و میر نوزادان به موازات کاهش مرگ و میر کودکان نبوده است.

دبیر علمی همایش «کاهش مرگ و میر مادر، جنین و نوزاد» که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همت بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه برگزار می شود، گفت: براساس آمار جهانی دو میلیون و ۸۰۰ هزار  نوزاد که اغلب در ماه نخست تولد هستند، متاسفانه جان خود را از دست می دهند و تقریبا همین تعداد نیز مرده متولد می شوند؛ یعنی شاهد شاهد مرگ حدود ۵.۵ میلیون نوزاد در جهان هستیم که قابل پیشگیری است.

سلطان زاده با بیان اینکه سالانه حدود ۸ میلیون کودک در دنیا می میرند که نیمی از آنها زیر یک سال و ۸۰ درصد در ماه اول تولد هستند، افزود: بین ۷۰ تا ۹۰ درصد این آمار قابل پیشگیری است.

وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع  و امکان زنده نگهداشتن این رقم از نوزادان، سلسله سمینارهای مذکور در کنار برپایی بیش از ۱۷۰ کارگاه احیاء نوزادان و سمینارهای مرتبط با اهمیت شیر مادر و تاکید بر تماس پوست به پوست مادر و نوزاد  دراتاق زایمان، تا کنون برگزار شده و این روند در سراسر کشور به همت دانشگاه های علوم پزشکی در حال پیگیری است.

این فلوشیپ بیماریهای عفونی اطفال افزود: اگرچه همکاری وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی به منظور توسعه آموزش های لازم در سراسر کشور موجب کاهش آمار مرگ و میر نوزادان و اطفال شده اما این روند نیازمند پیشگیری و مداومت است و همچنان عفونتهای دوران بارداری و نوزادی، زایمان زودرس، نقص تکاملی ریه، وزن کم نوزاد و کمبود تخت مراقبتهای ویژه نوزادی(NICU) تهدید جدی محسوب می شود.

سلطان زاده تصریح کرد: دوران بارداری حساسترین زمان در آینده نوزاد و کودک است و آموزش نکات مهم و کلیدی به متخصصان زنان و زایمان، بیهوشی، اطفال، مامایی، پرستاری و پیراپزشکی می تواند نقش اثرگذاری  در کاهش مرگ و میر نوزادان داشته باشد.

همایش «کاهش مرگ و میر مادر، جنین و نوزاد» که ۲۰ و ۲۱ آبان ۹۵ در بیمارستان فرمانیه برگزار می شود، دارای ۷ امتیاز باز آموزی ویژه متخصصان زنان، اطفال، بیهوشی، غدد، مامایی، پرستاری و علوم آزمایشگاهی است.

 

مصرف سیگار توسط والدین عامل سقط جنین و مرگ نوزاد

تهران- ایرنا- دبیر علمی سمینار 'کاهش مرگ و میر مادر، جنین و نوزاد' با تاکید بر پرهیز والدین به ویژه مادران باردار از مصرف سیگار گفت: سیگار کشیدن والدین یکی از عوامل مهم سقط جنین، سندرم مرگ ناگهانی نوزاد، مرگ حین زایمان و تولد نوزاد نارس است.

 

Body

به گزارش روز دوشنبه گروه علمی ایرنا از دبیرخانه سمینار'کاهش مرگ و میر مادر، جنین و نوزاد' دکتر محمدحسین سلطان زاده اظهار کرد: بر اساس آمار منتشرشده سالانه از مجموع 129 میلیون نوزاد متولد شده در جهان حدود 22 میلیون نفر با وزن کم به دنیا می آیند که در معرض خطر مرگ قرار دارند.

فوق تخصص اطفال و نوزادان گفت: حدود 20 میلیون نفر از این نوزادان به عللی همچون مصرف سیگار و دخانیات توسط والدین، در معرض خطر هستند.

سلطان زاده افزود: علل مرگ و میر مادر، جنین و نوزاد قابل پیشگیری است و با برپایی دوره های لازم برای پزشکان و پرستاران در سراسر کشور، شاهد کاهش چشمگیر مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در دهه های اخیر بوده ایم ولی مرگ و میر نوزادان به موازات کاهش مرگ و میر کودکان نبوده است.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بر اساس آمار جهانی 2 میلیون و 800 هزار نوزاد که اغلب در ماه نخست تولد هستند، جان خود را از دست می دهند و تقریبا همین تعداد نیز مرده به دنیا می آیند، یعنی شاهد شاهد مرگ حدود پنج میلیون و پانصد هزار نوزاد در جهان هستیم که قابل پیشگیری است.

دبیر علمی سمینار کاهش مرگ و میر مادر، جنین و نوزاد که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و به همت بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه در روزهای 20 و 21 آبان ماه جاری در این مرکز درمانی برگزار می شود، با اشاره به اینکه سالانه حدود هشت میلیون کودک در دنیا می میرند که نیمی از آنها زیر یکسال و 80 درصد در ماه اول تولد هستند، افزود: بین 70 تا 90 درصد این آمار قابل پیشگیری است.

وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع و امکان زنده نگه داشتن این رقم از نوزادان، سلسله سمینارهای مذکور در کنار برپایی بیش از 170 کارگاه احیاء نوزادان و سمینارهای مرتبط با اهمیت شیر مادر تاکنون برگزار شده و این روند در سراسر کشور به همت دانشگاه های علوم پزشکی در حال پیگیری است.

فلوشیپ بیماری های عفونی اطفال افزود: اگرچه همکاری وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی به منظور توسعه آموزش های لازم در سراسر کشور موجب کاهش آمار مرگ و میر نوزادان و اطفال شده اما این روند نیازمند پیشگیری و مداومت است و همچنان عفونت های دوران بارداری و نوزادی، زایمان زودرس، نقص تکاملی ریه، وزن کم نوزاد و کمبود تخت مراقبت های ویژه نوزادی (NICU) تهدید جدی محسوب می شود.

سلطان زاده تصریح کرد: دوران بارداری حساس ترین زمان در آینده نوزاد و کودک است و آموزش نکات مهم و کلیدی به متخصصان زنان و زایمان، بیهوشی، اطفال، مامایی، پرستاری و پیراپزشکی می تواند نقش اثرگذاری در کاهش مرگ و میر نوزادان داشته باشد.

سمینار کاهش مرگ و میر مادر، جنین و نوزاد، هفت امتیاز بازآموزی ویژه برای متخصصان زنان، اطفال، بیهوشی، غدد، مامایی، پرستاری و علوم آزمایشگاهی دارد.

 

سیگار و دخانیات همچنان قاتل جنین و نوزادان

شفاآنلاین :در آستانه برپایی همایش " کاهش مرگ و میر مادر، جنین و نوزاد" عنوان شد: بر اساس آمار سالانه از مجموع 129میلیون نوزاد متولد شده در جهان حدود 22 میلیون نفر با وزن کم به دنیا می آیند که درمعرض خطر مرگ نیز قرار دارند.

به گزارش شفاآنلاین ،پروفسور محمد حسین سلطان زاده، فوق تخصص اطفال و نوزادان با اعلام این خبر گفت: متاسفانه حدود بیست میلیون نفر از این نوزادان در کشورهای جهان سوم به عللی همچون مصرف سیگار و دخانیات توسط والدین در معرض خطر هستند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اینکه مصرف سیگار یکی از عوامل سقط جنین، سندرم مرگ ناگهانی نوزاد، مرگ حین زایمان و تولد نوزاد نارس محسوب میشود، افزود: علل مرگ و میر مادر، جنین و نوزاد قابل پیشگیری است و خوشبختانه با برپایی دوره های لازم برای پزشکان و پرستاران در سراسر کشور، شاهد کاهش چشمگیر مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در دهه های اخیر بوده ایم ولی متاسفانه کاهش مرگ و میر نوزادان به موازات کاهش مرگ و میر کودکان نبوده است.

دبیر علمی سمینار کاهش مرگ ومیر مادر، جنین و نوزاد که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و به همت بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه 20و21 آبان 95 در این مرکز درمانی برگزار میشود، گفت: براساس آمار جهانی دو میلیون و 800هزار نوزاد که اغلب در ماه نخست تولد اند، متاسفانه جان خود را از دست میدهند و تقریبا همین تعداد نیز مرده متولد میشوند؛ یعنی شاهد شاهد مرگ حدود پنج میلیون و پانصد هزار نوزاد در جهان هستیم که قابل پیشگیری است.

پروفسور سلطان زاده با بیان اینکه سالانه حدود هشت میلیون کودک دردنیا میمیرند که نیمی از آنها زیر یکسال و 80درصد در ماه اول تولد اند، افزود: بین 70تا90درصد این آمار قابل پیشگیری است.

وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع و امکان زنده نگهداشتن این رقم از نوزادان، سلسله سمینارهای مذکور در کنار برپایی بیش از 170 کارگاه احیاء نوزادان و سمینارهای مرتبط با اهمیت شیر مادر و تاکید بر تماس پوست به پوست مادر و نوزاد دراتاق زایمان، تا کنون برگزار شده و این روند در سراسر کشور به همت دانشگاه های علوم پزشکی در حال پیگیری است.

این فلوشیپ بیماریهای عفونی اطفال افزود: اگرچه همکاری وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی به منظور توسعه آموزشهای لازم در سراسر کشور موجب کاهش آمار مرگ و میر نوزادان و اطفال شده اما این روند نیازمند پیشگیری و مداومت است و همچنان عفونتهای دوران بارداری و نوزادی، زایمان زودرس، نقص تکاملی ریه، وزن کم نوزاد و کمبود تخت مراقبتهای ویژه نوزادی(NICU) تهدید جدی محسوب میشود.

پروفسور سلطان زاده تصریح کرد: دوران بارداری حساسترین زمان در آینده نوزاد و کودک است و آموزش نکات مهم و کلیدی به متخصصان زنان و زایمان، بیهوشی، اطفال، مامایی، پرستاری و پیراپزشکی میتواند نقش اثرگذاری در کاهش مرگ و میر نوزادان داشته باشد.

شایان ذکر است، این همایش علمی که 20و21آبان در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی فرمانیه برگزار میشود، حدود هفت امتیاز باز آموزی ویژه متخصصان زنان، اطفال، بیهوشی، غدد، مامایی، پرستاری و علوم آزمایشگاهی به ارمغان می آورد.

 

سمینار شعار ملی سال 1396

برای تداوم شیردهی وتوجه به کودکان باهوش وقوی با شیر مادر

در تاریخ جمعه 23 تیر ماه 1369 در بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه

 با شرکت  مادرانی که تا 6 ماهگی  فقط شیر مادر داده اند ومادران آینده

که قصد زایمان طبیعی در بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه دارند وحضور

پرستاران ومتخصصین اطفال ونوزادان وزنان وزایمان  از ساعت

 10 – 14 تشکیل وپروفسور سلطان زاده در مورد مزایای شیر مادر سخنرانی

وخانم  فرهادی در مورد تغذیه پوست به پوست در اطاق زایمان صحبت نمودند

سپس جوائزی به مادران اهداء گردید وپروفسور سلطان زاده مدیر گروه اطفال

 ونوزادان بیمارستان 3 جلد کتاب  "  مردی برخاسته از کویر " که فصل 14 آن

به شیر مادر اختصاص داشته به همراه تعدادی از خاطره های مربوط به شیر مادر

همراه خاطرات  نیم قرن پزشکی کودکان پروفسور سلطان زاده به 3 نفر از

 مادران اهداء نمودند سمینار بعد از صرف نهار خاتمه یافت

 

هفتمین سمینار کاهش مرگ و میر مادر ، جنین و نوزاد

بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه-20 الی 21 مهر 1396

محل برگزاری باشگاه بانک ملت

رمز هستی

پدید آرنده  گردون  گردان               نبوده قصد او جز خلق انسان

سه عنصر رمز هستی جهانند         جنین ، نوزاد پاک و مادرانند

نبوده گر یک از این راز خلقت        نمی آمد به عالم  آدمیت

جنین ومادر و نوزاد بیمار             به عالم مرگ ومیرش هست بسیار

تمام رشته های طب ودرمان           پرستاران وماما های ایران

گروه بیهوشی ، اورژانس ومسئول     حکومت های مردم دار و مقبول

بباید جملگی همت نمائید              به رویشان سلامت در گشائید

دلیل مرگ ومیر هر جنین را          ودرد مادران     نازنین را

مریضی های طفل زار وبیمار         بباید یافت ،  ای یاران خبردار

زنان چون باغبان غنچه هایند         ونوزادان  ،  گل ناز خدایند

جنین اسرار وامید بقاء باد              جهان عاری از آنان فنا باد

به هوش  ای چاره جویان  چاره سازید      به دیو مرگ این خوبان بتازید

نشاید یک تن از آنان بمیرد              چرا آسان چنین انسان بمیرد

شما با "    دولت   "  درمان سرانید    چو "سلطان زاده " جمع  ناجیانید

20-21 مهر ماه 1396 احمد دولتخواه   "دولت "

در هفتمین کنگره کاهش مرگ ومیر مادر ، جنین ونوزاد

بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه ، محل  برگزاری باشگاه بانک ملت

 

مادران چون باغبانان غنچه ها می پرورند       کودکان گلهای  آن گلزار دست مادرند

باغبان وغنچه وگل  گر زآفت  دور شد              در سلامت شور وشادی را به خود می آورند

---------------------------------------------

خادمی کن گرچه سلطان زاده ای               ناخوشان را ناجی آزاده ای

نیم قرنی کودک بیمار را                        در جهان شوق سلامت داده ای

--------------------------------

گر طالب غفرانی ، اند یشه مادر باش        بر کودک بیمارش ، درمانگر ویاور باش

از مرگ جنین کم کن هر زخم ، تومرهم کن     تا سایه مادر هست ، وی را تو چونوکر باش

به استاد گرانقدر پروفسور سلطان زاده تقدیم می دارم

مهر ماه 1396 تهران : احمد دولتخواه  "دولت "

 

دکتر کریمی رییس بیمارستان فرمانیه

پروفسور محمد حسین سلطان زاده دبیر سمینار

دکتر مرندی رییس فرهنگستان علوم پزشکی

هیئت رئیسه

دکتر رضوی مشاور وزیر

دکتر غفرانی

دکتر ایمان زاده

دکتر انتظاری

هیئت رئیسه

دکتر خالق نژاد

دکتر ابوالقاسمی

دکتر مجتهد زاده

دکتر شیاری

دکتر پور مشتاق

دکتر بهرامی

هیئت رییس

دکتر اخوین

دکتر صدیقی

دکتر ارین

دکتر رادفر

دکتر بنادرخشان

دکتر شیروانی

هیئت رئیسه

دکتر شریفیان

دکتر مرصوصی

دکتر چاوش زاده

دکتر دلشاد

دکتر اکبری

دکتر صالحپور

دکتر فریور

دکتر نوری

دکتر سربازی

دکتر یوسفی

اهدای جوایز

سمینار

غرفه های دارووی

 

هشتمین سمینار سلامت مادر،جنین و فرزند

بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه

تاریخ 12 و 13 مهر 1397

محل برگزاری باشگاه بانک ملت

احمد دولتخواه مجری برنامه

اشعار هشتمین سمینار سلامت مادر ، جنین ونوزاد

شاعر  : احمد دولتخواه در همایش مهر ماه 1397

خدای هستی گردونه گستر                   پدید  آرد جنین در بطن مادر

به گرد آرد در آن ذرات بسیار              جنین را تا کند کامل پدیدار

رحم دریا ، جنین دریانورد است           خدایش ناخدا او دوره گرد است

پس از نه ماه وچند آید به دنیا             طنین گریه او هست ، زیبا

خدادرجسم وجان آن گل ناز                ژن مام وپدر بنهاد از آغاز

طبیبان ، کاشفان علم ورازید               شکوفا ساز این گلهای نازید

اگر نوزاد ناز آزرده گردد                   جهان بی آن  ، جهان  مرده گردد

مریضی را گر از آنان  برانید              به فردا پیش ایزد در امانید

حکیمانی که همچون  ناجیانند             زدرویشی است  ، سلطان زادگا نند

طبیب  کودکان  روحش قشنگ است     مهیا  بهر درمان روز تنگ است

به لطف  < دولت >  نوزاد ومادر      جهان چرخش بچرخد تا به  محشر

 

از طبیبان وطن ، فرزانگانش آمدند            مرکز فرمانیه ، آن  عاشقانش آمدند

آمدند  ،  این حامیان مادر وطفل وجنین        نزد سلطان زاده ، این هم سنگرانش آمدند

خالق هستی ، جنین را در وجود مادران جان مید هد     

 روح  زیبا را زآغازش بر این دردانه انسان می دهد 

گر رهد مادر زهر بیم خطر آنگه جنین در جان او

حق تعالا نقش زیبا بر  چنین دردانه انسان می دهد

 

دكتر كريمي ریاست بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه

پروفسور سلطان زاده رئيس سمينار

گل اهدايي بيمارستان رسالت تهران

دكتر سيد عليرضا مرندي رياست فرهنگستان علوم پزشكي

تجليل اساتيد

هيّئت رئيسه جلسه دوم

دكتر فريدون عزيزي

دكتر غلامرضا خاتمي

دكتر محمد غفراني

دكتر علي اكبر سياري

بیانات جناب آقای دکتر  سیاری فوق تخصص گوارش ومشاور وزیر بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی در مورد پروفسور  سلطان زاده رئیس هشتمین  سمینار سلامت مادر ، جنین ونوزاد قبل از  ایراد سخنرانی در مورد ویتامن D درسمینار

باسلام وتشکر از برگزاری همایش  خوبتان اما ویژگی های مثبت دکتر ساطان زاده

1-        نظم وانظباط

2-       سخت کوشی وپشتکار

3-        تعهد مسئولیت پذیری وپاسخ گوئی

4-      احترام به پیشکسوتان

5-        استفاده  از تکنولوژی روز و ارتباطات

6-       انگیزه  قوی در  مطرح  شدن ومطرح  بودن در جامعه

7-      دانشجوی مادام العمر بودن ، خسته نشدن از خواندن ، نوشتن وآموزش دادن

8-      خسته کردن وپشیمان کردن  گذر عمر سالمندی و بازنشستگی 

9-      خستگی ناپذیری

10-   جدی  بودن

11-   مردمی بودن 

12-   پرانرژی وپر تحرک

13-   جویای  نام ونشان  واثر گذار بودن

14-   دارای روحیه ارتباطات موثر

15-   خوشنام

16-   غنی  به لحاظ مالی

17-   خوش برخورد

18-   فرصت شناس

19-   وقت  شناس

20-   سلامت نگر

جناب آقای دکتر سیاری از حسن ظن وبیانات حضرتعالی تشکر می نمایم  پروفسور سلطان زاده   رئیس هشتمین سمینار

هييت رئيسه جلسه سوم

شروين بدو رئيس بيمارستان مركز طبي كودكان

دكتر فريد إيمان زاده رئيس بيمارستان كودكان مفيد

دكتر اقبالي

دكتر عليرضا سليمي معاون اموزشي وپژوهشي نظام پزشكي

دكتر ابوالقاسمی

دكتر خليليليان

دكتر فريبا شيرواني

هييت رئيسه جلسه چهارم

دكتر عليرضا فهيم زاد

دكتر مصطفي معين

دكتر همايون بنادرخشان

دكتر لعيا حجتي

دكتر علي اكبر ارين

هييت رئيسه جلسه پنجم

دكتر هوشنگ گرامي

دكتر شيرين سياح فر

دكتر خليل فريور

دكتر محمد زهرايي

دكتر بابك صديقي

هييت رئيسه جلسه  ششم

دكتر وجيهه مرصوصي

دكتر علي رباني

دكتر سيد احمد طباطبايي

دكتر احمد خالق نژاد

دكتر منصور بهرامي

دكتر ميترا رادفر

دكتر نادر ممتازمنش

هييت رئيسه جلسه هفتم

دكتر سيد مرتضي انتظاري

دكتر شاداب صالح پور

دكتر زهرا چاوش زاده

دكتر مصطفي شريفيان

دكتر محبوبه منصوري

دكتر فريبا رمضانعلي

دكتر علي چراغوندي

پروفسورمحمد حسين سلطان زاده

فيروزه روستا

دكتر فرانز اهدايي وند

دکتر فرهاني

دكتر فرشته سربازي

دكتر شهلا نوري اردبيلي

دكتر الهام اكبري

هييت رئيسه جلسه نهم

دكتر معصومة فلاحيان

دكتر عليرضا اخوين

دكتر سهيلا رنجبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home page  | Introduction |  Research Studies  |  Editorships  |  Translations  |  Conferences 

Contact Information  |  Articles  |  Scientific meets & events  |  Research projects  |  Theses