مقالات فارسی  .برای دسترسی به مقالات فارسی اين قسمت را کليک کنيد
مقالات در مجلات داخلی 

1 - سلطان زاده م . ح . گزارش يک مورد کاوازاکی . دارو درمان 1372 ، 121 .

2 - رود پيما ش .، شوشتريان م .، لسانی م .، سلطان زاده م . ح  تب روماتيسمی در کودکان . بيماريهای کو د کان 1373 .4 .

3 - سلطان زاده م .ح دور نمای واکسيناسيون در دهه آينده . بيماريهای رايج عفونی کودکان 1373 .

4 - سلطان زاده م .ح نکاتي چند در مننژيت باکتريال . بيماريهای رايج عفونی کودکان 1373 .

5 - سلطان زاده م .ح مننژيت سلی . بيماريهای رايج عفونی کودکان 1373 .

6- سلطان زاده م .ح  پانکراتيک حاد. بيماريهای رايج عفونی کودکان 1373 .

7 - سلطان زاده م.ح آنتی ميکروبيال تراپی در پيوند اعضاء . بيماريهای رايج عفونی کودکان 373 1.

8 - سلطان زاده م.ح طاعون. بيماريهای رايج عفونی کودکان 1373 .

9 - سلطان زاده م.ح بروسلوز . بيماريهای رايج عفونی کودکان 1373 .

10 - سلطان زاده م.ح شوشتريان م. لسانی م. رود پيما ش . فارنژيت . در کودکان . نبض 1375 ، 55 .

11 - سلطان زاده م.ح بررسی شيوع استر پتو کوک در مدارس شرق تهران . طب و تزکيه 1378، 34 ، 42 .

12 - سلطان زاده م.ح بررسی هنوخ شوين لاين پورپورا در سه مرکز آموزشی . طب و تزکيه 1378 ، 32 ،49 .

 13 - سلطان زاده م.ح سندرم پاتو تريزومی 13 گزارش 6 مورد . نظام پزشکی 1378 ،17 ،132 .

14 - سلطان زاده م.ح مطالعه مغز استخوان در بيماريهای عفونی - بيماريهای عفونی کودکان جلد سوم 1370

15 - سلطان زاده م .ح پنومونی ها         بيماريهای عفونی کودکان جلد سوم 1370

 16 - سلطان زاده م.ح شيگوز              بيماريهای عفونی کودکان جلد سوم 1370

17 - سلطان زاده م.ح کلرا                   بيمارِهای عفونی کودکان جلد سوم 1370

18 - سلطان زاده م.ح آميبياز                بيماريهای عفونی کودکان جلد سوم1370

19 - سلطان زاده م.ح تازه های بروسلوز بيماريهای شايع عفونی کودکان    1371  

20 - سلطان زاده م.ح آب و الکترليت و دزهيدراتاسيون بيماريهای شايع عفونی کودکان 1371

21 - سلطان زاده م.ح درمان گاستروآنتريت باکتريال با آنتی بيوتيک بيماريهای شايع عفونی کودکان 1371

22 - سلطان زاده م.ح جسم خارحی در مجاری  هوايی بيماريهای  تنفسی کودکان 1371

23 - سلطان زاده م.ح درمان و پيشگيری مننژيت باکتريال بيماريهای شايع عفونی کودکان 1371

24 - سلطان زاده م.ح اهميت شير مادر درپيشگيری از بيماريهای تنفسی کودکان   1371

25 - سلطان زاده م.ح علل عود پنومونی ها بيماريهای تنفسی کودکان 1371

26 - سلطان زاده م.ح پنومونی باکتريال بيماريهای تنفسی کودکان 1371

27 - سلطان زاده م.ح .، نظری ش  ايمونيزاسيون در بيماريهای تنفسی کودکان 1371

28 - سلطان زاده م.ح مننژيت حاد باکتريال  بيماريهای عفونی کودکان جلد اول 1369

29 - سلطان زاده م.ح عفونتهای هموفيلوس آنفلوانزه   بيماريهای عفونی کودکان جلد دوم 1369

30 -سلطان زاده م.ح بروسلوز بيماريهای عفونی کودکان  جلد دوم 1370

31- سلطان زاده م.ح عفونتهای ناشی از ايکولای بيماريهای عفونی کودکان 1370   

32 - سلطان زاده م.ح تأثير دگزامتارون در تقليل عارضه کاهش شنوايی در مننژيت  باکتريال  پژوهنده  شماره 17 بهار 79

33 - سلطان زاده م.ح بررسی فارنژيت از نظر کشت و علايم بالينی در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه ا طفال  پژوهش در پزشکی سال 23 شماره 1 بهار 1378

34 - سلطان زاده م.ح سندرم کاواساکی مجله دانشکده پزشکی قروين سال اول شماره يک بهار 1367

35 - سلطان زاده م.ح گزارش دو مورد بلوغ زودرس مجله دارو و درمان سال نهم شماره مسلسل 100 ارديبهشت 71

36- سلطان زاده م.ح تب مالت مجله دانشکده پزشکی قزوين سال اول شماره دو پاييز 1367

37- سلطان زاده م.ح گزارش يک مورد کاوازاکی مجله دارو و درمان سال يازدهم شماره مسلسل 121 بهمن 1372

38- سلطان زاده م.ح تاثير دگزامتازون در كمتر شدن عارضه كاهش شنوايي در مننژيت باكتريال 1379 مجله پژوهنده شماره 17 .   

39- سلطان زاده م.ح بررسي كشت و علا ئم باليني در 300 مورد گلو درد در بيمارستان امام حسين .   

4040- سلطان زاده م - ح بررسي وضعييت  آندو كارديت عفوني در كودكان در مراكز درماني دانشگاه شهيد بهشتي  -پژوهش در پزشكي پائيز 1380 ص 149-152

41- سلطان زاده  م ح -رجوي ژ - اربابي ا-بهزاديفر ا-بادامي ن- خدامي م- اشرفي ف-
بررسي اپيدميولوژي عوامل باكتريال كنژنكتيويتهاي نوزادي در متولدين بيمارستانهاي امام حسين ورسالت تهران وشهيد اكبر آبادي طي سالهاي 1380-1381 - مجله پژوهش در پزشكي  سال 27 شماره 2 ص 113-118  تابستان 1382

42- سلطان زاده  م ح -روشهای جدید تشخیص و پیش گیری از عفونت روتاویروس-خبرنامه انجمن پزشکان کودکان ایران-سال هفتم-شمار 24-پائیز 89

43- سلطان زاده  م ح -تغذیه شیرخواران در زمان الودگی هوا-سال هفتم-شمار 25-زمستان 90

44- سلطان زاده  م ح-مضرات استفاده از گول زنک(پستانک)-فصلنامه اموزشی در زمینه سلامت مادر وکودک-انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر-سال یازدهم-شمار 45-بهار 90

45- سلطان زاده  م ح-سیادتی الف-اشرفی ف-یک مورد جالب بیماری مننژیت باکتریال در مجله کودکان انجمن پزشکان کودکان ایران به زبان انگلیسی-ماه اپریل تا ژون 2010-جلد 2-شماره 2

46- سلطان زاده  م ح-استئومیلیت و ارتریت چرکی صفحه 30 لغایت 33-دارو ودرمان نشریه 91-خرداد 1390

47- سلطان زاده  م ح-نکاتی درباره نحوه تغذیه و اوقات طرف غذا در کودکان-خبرنامه انجمن پزشکان کودکان ایران-سال 5-شماره 17-تابستان 1387

 

مقالات در كنگره های داخلی

1- سلطان زاده م.ح آسپيراسيون جسم خارجی .اولين کنگره جراحی اطفال ، 1372

2- سلطان زاده م.ح مقاله CPC اولين کنگره جراحی اطفال،1372.

3- سلطان زاده م.ح 50 مورد آرتريِت سپتيک . چهارمين کنگره عفونی ،1372

4- سلطان زاده م.ح اسهال خونی در اطفال . دومين سمينار طب اجتماعي ، 1372

5- سلطان زاده م.ح بررسی 100 مورد مننژيت سلی . دومين سمينار طب اجتماعي 1372

6- سلطان راده م.ح پيشگيری عفونت در پيوند قلب . کنگره بين المللی کودکان 1372

7- سلطان زاده م.ح پيشگيری عفونت در پيوند کبد . کنگره بين المللی کودکان 1372

8- سلطان زاده م.ح ايدز در زنان حامله . کنگره زنان و مامايی 1372

9- سلطان راده م.ح گاسترو آنتريت حاد باکتريال .کنگره بين المللی کودکان 1372

10- سلطان زاده م.ح پيشگيری ازعفونت در پيوند اعضا. مسايل رايج طب اطفال (کنگره دکتر قريب) 1372

11- سلطان زاده م.ح عفونت در پيوند . تازه های طب اطفال 1372

12- سلطان زاده م.ح عفونت در پيوند اعضا. مسايل رايج طب 1372

13- سلطان زاده م.ح عفونت در پيوند کبد . کنگره بين المللی اطفال 1372

14- سلطان زاده م.ح پيشگيری عفونت در پيوند مغز استخوان . کنگره بين المللی کودکان (تهران) 1373

15-سلطان زاده م.ح پيشگيری از عفونت استر پتوکوک ب . مسايل رايج طب اطفال. (تهران) 1373

16- سلطان راده م.ح پيشگيری از عفونت در پيوند کليه . تازه های طب اطفال (يزد) 1373

17- سلطان زاده م.ح عفونت در پيوند کليه .کنگره تازه های طب اطفال 1373

18- سلطان زاده م.ح عفونت در پيوند مغز و استخوان . کنگره بين المللی اطفال 1373

19- سلطان زاده م.ح بيماريهای تب دار با عامل پارازيتر . تازه های طب اطفال (تهران) 1374  

20- سلطان زاده م.ح د يسترس تنفسی ناشی از انگلها . کنگره بين المللی اطفال (تهران) 1374

21- سلطان زاده م.ح ايدز در کودکان .کنگره دکتر قريب 1374

22- سلطان زاده م.ح مسموميت با فنی تويين . کنگره مسموميتها (تهران) 1374

23- سلطان زاده م.ح مسموميت با اورگانو فسفات . کنگره مسموميتها (تهران) 1374

24- سلطان زاده م.ح عوارض آبله مرغان . تاره های طب اطفال (تهران) 1375

26- سلطان زاده م.ح آبله مرغان مادر زادی .کنگره بين المللی اطفال 1375

27- سلطان زاده م.ح 50 مورد آبله مرغان و خطرات آن . کنگره انجمن پزشکان کودکان ايران 1375

28- سلطان زاده م.ح تازه های سالمونلوز . تازه های طب اطفال( تهران) 1376

29- سلطان زاده م.ح مننژيت سلی . بيست و سومين کنگره منطقه اي تهران (پوستر)1376

30- سلطان زاده م.ح لايم. کنگره دکتر قريب 1376

31- سلطان زاده م.ح عفونتهای داخل رحمی . اولين کنگره کاهش مرگ و مير مادر و جنين و نوزاد ( تهران) 1376

32- سلطان زاده م.ح دارو درمانی در نوزادان . کنگره نوزادان(کاهش مرگ و مير مادر جنين و نوزاد )1376

33- سلطان زاده م.ح بررسی CRP مايع نخاع در مننژيت باکتريال . تازه های طب اطفال 1377

34- سلطان زاده م.ح PROM دهمين همايش ساليانه بيماريهای کودکان 1377

35- سلطان زاده م.ح Ecoli نوع هموراژيک . کنگره دکتر قريب 1377

36- سلطان زاده م.ح بررسی تأثير دگزامتازون در کمتر شدن عارضه کاهش شنوايي در بيماران مبتلا به مننژيت . بيست و يکمين کنگره دکتر قريب در اصفهان 1378

37- سلطان زاده م.ح آکندروپلازی با کلاين فلتر گزارش يک مورد .غدد درون ريز و متابوليسم 1378

38- سلطان زاده م.ح NEC اورژانسهای جراحی نوزادان 1378

39- سلطان زاده م.ح بررسی وضعيت آندوکارديک باکتريايی . پانزدهمين همايش بين المللی کودکان 1378

40- سلطان زاده م.ح بررسی اتيولوژی گلو درد در کو د کان ايرانی. همايش کنگره  بيماريهای  عفونی و گرمسيری 1378

41- سلطان زاده م.ح اخوان سپهی م بررسی اپيد ميو لوژی مننژيت نوزادان در مرکز پزشکی امام حسين (ع) همايش سالانه انجمن پزشکان ايرا ن و بيست و دومين کنگره دکتر محمد قريب 6-2 بهمن ماه 79 تهران  

42- سلطان زاده م.ح شوبيری - ر بررسی شيوع عفونت ادراری در نوزادان مرکز پزشکی امام حسين (ع) دوازدهمين کنگره بين المللی اطفال دانشگاه تهران مهر ماه 1379

43- سلطان زاده م-ح بررسي تآثير قطره گياهي زياد كننده شير مادر در سيزدهمين كنگره بين المللي اطفال دانشگاه تهران 1380

44-سلطان زاده  م- ح افخمي - ا برسي اپيدميولوژي آنتروكوليت نكروزان در48 مورد بيست و سومين كنگره استاد دكتر محمد قريب وتازه هاي اطفال 1381 ارديبهشت

45- سلطان زاده م ح  عبدالهي  مقايسه تشخيص قبل وبعد از كالبد شكافي  كنگره بين المللي اطفال دانشگاه تهران مهر ماه 1381

46- سلطان زاده م -ح  رجوي - ژ بادامي - ن  خدامي - م  اربابي - ا اشرفي -ف  بهزادي  - ا: بر رسي اپيدميولوژيكي عوامل باكتريال كنژنكتيويت هاي نوزادي درمتولدين بيمارستان هاي امام حسين (ع) ورسالت وشهيد اكبر آبادي طي سال هاي 1380-1381

 47- سلطان زاده  م ح  شيرواني - ف   : مقايسه اثر دسموپرسين و دستگاه انورزي آلارم در كودكان بالاي شش سال مبتلا به شب ادراري   كنگره عفونت هاي ادراري دركو دكان ونوزادان 25-27 دي ماه 1381 در سالن همايش هاي رازي

 48- سلطان زاده م - ح  شيرواني  -ف   پيشيار - ا   : بررسي نتايج كشت ادرار به روش سوپرا پوبيك  در 310 مورد در دو بيمارستان آموزشي 1381 در كنگره عفونت هاي ادراري در كودكان ونوزادان25-27 دي ماه 1381 در سالن همايش هاي رازي

49- سلطان زاده م ح –رجوي ژ –اربابي ا ه –بادامي   بهزاديفر ا –خدامي م-اشرقي   اپيد ميو لوژي ورم ملتحمه نوزادي در سه بيمارستان آموزشي امام حسين  رسالت اكبر آبادي-بيست و چهارمين كنگره استاد دكتر محمد قريب وتازه هاي طب اطفال ارديبهشت 1382 وزارت امور خارجه نياوران

50  ـ سلطانزاده م-ح –شيرواني  ف-رادفر م – ميرنيا ك-اربابي ا ه –خدامي م-قاروني م—بررسي شيوع كلونيزاسيون                       درنوزادان در بيمارستان هاي امام حسين وشهيد اكبرآبادي  در 100 نوزاد درپانزدهمين كنگره بين المللي بيماريهاي كودكان25مهر ماه-اول آبان

51  ــــ سلطانزاده م ح –اربابي ا ه-شيرواني  ف  ميرنيا  ك –رادفر م-خدامي م-قاروني م بررسي شيوع كلونيزاسون                                      در 150 نوزاد در دو بيمارستان آموزشي در بيست و پنجمين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب5-9 ارديبهشت1383

52-سلطان زاده  م ح  كاهش شنوائي در نوزادان  در شانزدهمين كنكره بين المللي كودكان17-22 مهر ماه 1383 تالار امام بيمارستان امام خميني

53-سلطان زاده  م ح  ا سيد هاي چرب ضروري درنوزادان وخانم هاي باردار      در هفددهمين كنكره بين المللي اطفال 8-13 مهر ماه 84  تالار امام خميني

54-سلطان زاده  م ح  نكات مهم در تغذيه با شيرمادر  بيست و ششمين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب  24-28 ارديبهشت 84

55-سلطان زاده  م ح  پیشگیری بیماری های تنفسی وآسم با  اسید های چرب ضروری  دومين كنگره بيماريهاي ريوي و مراقبتهاي ويژه و سل 24-27 آبان  84  تالار وزارت امور خارجه

56-سلطان زاده  م ح  بیماری کاواساکی وگزارش 22 مورد همايش سالانه انجمن  فوق تخصصي عفوني اطفال 3-4 آذر  سالن ابن سينا دانشكده پزشكي شهيد بهشتي 84

57-سلطان زاده  م ح  تب و نوتروپنی  در اولین کنگره سراسری اورژانسهای طب کودکان سالن ابن سینا دانشکده پزشکی شهید بهشتی 1 تا 5 اسفند 84

58-سلطان زاده  م ح  کاهش شنوائی در نوزادان بيست وهفتمين  بزرگداشت استاد دکتر محمد قريب   1385 23-27 اردیبهشت  85
سالن کتابخانه ملی

59-سلطان زاده  م ح پرسش وپاسخ در نوزادان - هجدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان - تالار امام بیمارستان امام خمینی  5-10 آبان 1385

60-سلطان زاده  م ح  معرفی یک مورد ولوولوس معده همراه با اوانتراسیون و هرنی دیافراگماتیک طرف چپ- دومین همایش انجمن فوق تخصصی عفونی کودکان - دانشگاه علومپزشکی شیراز - 18-17 آبان 1385

61- سلطان زاده م ح  بررسی عفونتهای ادراری در نوزادان - بیمارستان کودکان مفید   18-19 بهمن      1385

62- سلطان زاده م ح  کنگره سراسری اورژانس های طب کودکان NEC مرکز همایش های بین المللی ابن سینا  14 -18 اسفند 1385

63- سلطان زاده م ح  MRSA در نوزادان در کنگره بین المللی عفونت در مرکز قلب تهران بیمارستان شریعتی امیر اباد

64- سلطان زاده م ح  زمان عمل جراحی در آنتروکویت نکروزانت سی و یکمین کنگره عتمی سالانه جامعه جراحی ایران
 15-19 اردیبهشت 86

65-سلطان زاده م ح  عفونتهای داخل رحمی و رشد داخل رحمی IUGR اولین همایش سراسری انجمن پریناتولوزی ایران 5-8 تیر 1386

66-سلطان زاده م ح  پرسش و پاسخ همایش سالانه انجمن سالانه پزشکان کودکان ایران و بیست و هشتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب بیست و نه اردیبهشت لغایت دوم خرداد 86  وزارت امور خارجه

67-سلطلن زاده م ح . دوائی م . گاستریک ولولوس با پنو مونی و دسترس تنفسی در سومین کنگره مراقبت های ویژه سل با همکاری انجمن ریه اروپا 23-26 مهر 1386 سالن همایش های وزارت امور خارجه نیاوران

68- سلطان زاده م ح . پرسش و پاسخ  در نوزادان - نوزدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان 26-30 مهر 1386 تالار امام

69- سلطان زاده م ح . نقش رسانه در ترویج شیر مادر  سومین جشنواره علمی تحقیقاتی کودکان  9و 10 آبان  1386 مشهد مقدس

70 - سلطان زاده م ح . ایزولاسیون در اولین کنگره کنترل عفونتهای بیمارستانی 16-18 آبان 1386 دانشگاه پزشکی شهید بهشتی

71 – سلطان زاده م ح نقش پزشک در تشخیص فوریت پزشکی در سومین کنگره اورژانس های طب کودکان  11-15 اسفند ماه 1386  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

72 – سلطان زاده م ح چگونه می توان در ترویج مادر اقدام نمود ؟ در کنگره بزرگ مدیریت سلامت1-2 اسفند ماه 1386 در مرکز همایش های بین المللی رایزن سه راه آجودانیه

73 – سلطان زاده م ح معرفی یک مورد مننژیت باکتریال بسیار نادر در بیست و نهمین کنگره استاد دکتر محمد قریب
31 فروردین تا 4 اردیبهشت 1387 سالن همایش های رازی

74 – سلطان زاده م ح  MRSA سومین کنگره فوق تخصصی عفونی اطفال  4 و 5 اردیبهشت 1387

75 – سلطان زاده م ح معرفی یک مورد گاستریک وول ولوس  - سی و دومین کنگره علمی سالیانه جراحان ایران - جراحی اطفال -
14 تا 18 اردیبهشت ماه 1387 سالن همایش های رازی

76 – سلطان زاده م ح چهاردهمین کنگره پزشکی رامسر شهریور هزار و سیصد و چهل و چهار گزارشی درباره اعتیاد این بلای خانمانسوز

77- سلطان زاده م- ح بیماریهای مادر وشیردهی در سمینار اهمیت تغذیه با شیر مادر 19-21 مرداد ماه 1387 بیمارستان چمران

78- سلطان زاده م ح بعد از تماس خانم بادار با سرخچه چه باید کرد ؟بیست وششمین همایش بین المللی کودکان دانشگاه تهران مجتمع بیمارستان امام خمینی22-18 مهر ماه 1387

79- سلطان زاده م ح  ا- بیماریهای مادر وشیردهی       2-   دارو وشیر دهی   دومین سمینار ترویج تغذیه با شیر مادر 25-23  مهر ماه 1387بیمارستان رسالت تهران توسط انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر

80-  سلطان زاده م-ح سمینار تغذیه با شیر مادر ونکات مهم در مورد شیر مادر 6-8  آبان ماه 1387 دانشگاه علوم پزشکی زنجان27-29 اکتبر 2008 دارو وشیر دهی – بیماریهای مادر وشیر دهی

81- سلطان زاده م – ح گزارش یک مورد مننژیت باکتریال بسیار نادر هشتمین کنگره اعصاب اکودکان اعصاب ایران  15-16 آبان ماه 1387 مشهد 5-6 نوامبر 2008 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

82- سلطان زاده م  – ح بررسی جایگاه بازاریابی در نظام سلامت ایران و راهکار های ترویج و توسعه آن
29-
 30دآبان 1387 سالن همایش های بین المللی

83  –سلطان زاده م-ح چهارمین کنگره انجمن فوق تخصصی عفونی کودکان 14-15 آذز ماه 1387 مطابق 4-5 دسامبر 2008 سالن ابن سینا دانشکده پزشکی شهید بهشتی – اوین واکسیناسیون در زمان حاملگی

84- سلطان زاده م-ح سمینار فیبروز کیستیک در کودکان هتل هما  5 دی 1387

85- سلطان زاده م-ح   پرسش و پاسخ استومیلیت و آرتریت سپتک در نوزادان در سالن همایشهای امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  3 - 9 اسفند ماه 1387

86- سلطان زاده م-ح   پرسش و پاسخ  در نوزادان همایش سالانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی امین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب و اولین یادبود استاد دکتر سید احمد سیادتی در سالن همایش های وزارت امور خارجه نیاوران 26 - 30  اردیبهشت ماه 1388

87- سلطان زاده م-ح  پرسش و پاسخ در نوزادان درد در نوزادان بیست و یکمین همایش بین المللی بیماری های کودکان 16  تا 20 مهر ماه 88 مجتمع بیمارستانی امام خمینی تالار امام

88- سلطان زاده م-ح  سمینار مبتلا به Asphyxia با روش  Cool Cap  26 مهر ماه 88 سالن کنفرانس بیمارستان میلاد

89- سلطان زاده م-ح کلیاتی در مورد عوامل ضد ویروسی و تاریخچه آن در پنجمین سمینار انجمن فوق تخصصی عفونی اطفال 5 و
6 آذر ماه 88 در سالن کنفرانس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

90- سلطان زاده م-ح    پرسش و پاسخ  در نوزادان عفونت ادراری در نوزادان اسفند ماه 88

91- سلطان زاده م-ح   سمینار آسم و رینیت آلرژیک در کودکان    8 و 9 بهمن ماه 1388  سالن کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

92- سلطان زاده م-ح  پنجمین کنگره اورژانسها و بیماریهای شایع طب کودکان 30 بهمن الی 4 اسفند ماه 1388 مرکز همایشهای بین المللی امام خمینی

93- سلطان زاده م-ح  سمینار تغذیه در دوران بارداری و شیردهی  6 اسفند ماه 1388 سالن مرکز همایش های بین المللی رایزن نیاوران کاشانک

94- سلطان زاده م-ح  هموفیلوس آنفلوآنزا در یکصدمین سالگرد تولد استاد دکتر محمد قریب وسی ویکمین بزرگداشت استاد وانجمن پزشکان کودکان ایران 22-18 اردیبهشت 1389 در سالن همایش های وزارت امور خارجه  - نیاوران

95- سلطان زاده م-ح سمینار آسم وآلرژی در یزد هتل داد و انتخابات اولین دوره انجمن پزشکان کودکان یزد و پیشنهاد تاسیس مرکز طبی کودکان 6 خرداد 1389 به عنوان نماینده انجمن کودکان ایران

96- سلطان زاده م-ح  پیشگیری ودرمان تغذیه ای در تب وبیماریهای حاد تنفسی در همایش سلامت ومشکلات تغذیه ای کودکان ونوجوانان 11-10 تیر 1389 در انستیتو تحقیقات تغذیه وصنایع غذائی کشور

97-سلطان زاده م-ح پرسش وپاسخ در مورد ریفلاکس گاسترواوزوفاژیال در نوزادان در بیست و دومین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان 22-26 مهر 1389 تالار امام مجتمع بیمارستان امام خمینی

98- سلطان زاده م-ح روش های جدید تشخیص وپیشگیری روتاویروس درششمین همایش سالانه انجمن عفونی اطفال 26-28 آبان ماه 1389در سالن کنفرانس دانشگاه بهزیستی وتوانبخشی تهران - اوین

99- سلطان زاده م-ح ششمین کنگره اورژانس ها و بیماریهای شایع کودکان-گاسترو اوزوفاژیال رفلاکس 1-3 دی ماه 1389

100-سلطان زاده م-ح دهمین همایش علمی , کاربردی  پزشکان عمومی سراسر کشور-(راشیتیسم) ریکتز 7 تا 10 دی ماه 1389

101-سلطان زاده م-ح  کنگره بزرگداشت استاد دکتر قلم سیاه  دبیرستان ایرانشهر-یزد  .سال تاسیس دبیرستان ایرانشهر 1307 .تاریخ برگزاری همایش 2/12/1389

102-سلطان زاده م-ح اولین همایش علمی انجمن پزشکان عمومی ایران:نقش شیر مادر در سلامت کودک 10 تا 13 اسفند ماه 1389

103-سلطان زاده م-ح  کنگره ملی سلامت مادر و کودک وشیر مادر 18 تا 20 اسفند ماه 1389

104-سلطان زاده م-ح  سی و دومین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب 23 لغایت 28 اردیبهشت 1390

105-سلطان زاده م-ح پنجمین سمینار سراسری اخلاق پزشکی-تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 29-28 اردیبهشت 1390

106-سلطان زاده م-ح نخستین کنگره ملی پروبیوتیک و پری بیوتیک ایران-انستو تغذیه شهرک غرب 30-28 اردیبهشت 1390

107-سلطان زاده م-ح ششمین همایش سالیانه بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان-انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور - 25 لغایت 27 خرداد 1390

108-سلطان زاده م-ح کنفرانس علمی ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران پنجشنبه 2 تیر 1390

109-سلطان زاده م-ح سیزدهمین همایش علمی پزشکان عمومی سراسر کشور-تهران مرکز همایش های بین المللی رازی-3تا7 مرداد 1390

110-سلطان زاده م-ح اولین همایش علمی متخصصین سراسر کشور 20 تا 25 شهریور 1390-مرکز همایش های بین المللی رایزن

111-سلطان زاده م-ح پروبیوتیک و پری بیوتیک در نوزادان-بيست وسومين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان 21تا25 مهرماه 1390-تهران-مجتمع بيمارستاني امام خميني-تالار امام

112-سلطان زاده م-ح نهمين كنگره بين المللي بيماريهاي غدد درون ريز و متابوليسم تهران-مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي 24 الي 27 ابان 1390

113-سلطان زاده م-ح هموفيلوس انفلوانزا  يازدهمين كنگره مغز و اعصاب كودكان ايران و همايش پرستاري ساري 25 تا 27 ابان 1390

114-سلطان زاده م-ح خطرات نابجا و بي رويه مصرف انتي بيوتيك ها هفتمين همايش سالانه انجمن عفوني اطفال و سومين بزرگداشت استاد دكتر سيد احمد سيادتي 2-4 اذر 1390

115-سلطان زاده م-ح راشيتيسم+بيماري هاي بثوري.همايش علمي پزشكان عمومي سراسر كشور-بيمارستان ميلاد سالن اجتماعات غرضي-23 الي 25 اذر 90-

116-سلطان زاده م-ح پروبیوتیک و پری بیوتیک هفتمين كنگره اورژانس ها و بيماريهاي شايع طب كودكان-7-9 دي 1390-دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي-سالن ابن سينا

117-سلطان زاده م-ح الرژي مواد غذائي در كودكان زير 2 سال . كنگره سلامت رشد و تغذيه كودكان زير 2 سال . 12 تا 14 بهمن 1390 . انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور

118-سلطان زاده م-ح نقش شير مادر در سلامت كودك . يازدهمين همايش علمي كاربردي پزشكان عمومي سراسر كشور . 26 تا 28 بهمن 1390 . سالن همايش هاي برج ميلاد

119-سلطان زاده م-ح زردي نوزادان . يازدهمين همايش علمي كاربردي پزشكان عمومي سراسر كشور . 26 تا 28 بهمن 1390 . سالن همايش هاي برج ميلاد

120-سلطان زاده م-ح معاينه نوزادان . يازدهمين همايش علمي كاربردي پزشكان عمومي سراسر كشور . 26 تا 28 بهمن 1390 . سالن همايش هاي برج ميلاد

121-سلطان زاده م-ح مننژيت پنوموكوكي برنامه همايش ساليانه انجمن پزشكان كودكان ايران و سي و سومين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب- دوازدهمين كنگره پزشكان كودكان كشورهاي اسيايي اروپايي - دومين نشست علمي متخصصين كودكان ايران و تركيه - 7 لغايت 10 ارديبهشت 1391 - سالن همايش هاي كتابخانه ملي

122--سلطان زاده م-ح كليات نحوه ارزيابي و برخورد با نوزادان- چهاردهمين همايش علمي پزشكان عمومي سراسر كشور-28 لغايت 30 تير ماه 1391-مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي

123--سلطان زاده م-ح اصول و نحوه مراقبت از نوزادان- چهاردهمين همايش علمي پزشكان عمومي سراسر كشور-28 لغايت 30 تير ماه 1391-مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي

124--سلطان زاده م-ح ارزيابي و نحوه برخورد با زردي در دوران نوزادي(انواع و علل.روش تشخيص.عوارض.درمان ها) چهاردهمين همايش علمي پزشكان عمومي سراسر كشور-28 لغايت 30 تير ماه 1391-مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي

125--سلطان زاده م-ح -پيشگيري اندوكارديت عفوني -  بيست و چهارمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان و دهمين همايش كشوري پرستاري كودكان-21 تا 24 مهرماه 1391-تهران بيمارستاني مركز طبي كودكان-قطب علمي طب كودكان ايران

126--سلطان زاده م-ح - اندوكارديت عفوني- هشتمين همايش سالانه انجمن عفوني اطفال و جهاردهمين بزرگداشت استاد دكتر سيد احمد سيادتي - 17 الي 19 ابان ماه 1391- تهران دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي - سالن امفي تئاتر

127--سلطان زاده م-ح-MRSA- هشتمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان- 22 تا 24 اذر 1390-دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی-تالار ابن سینا

128--سلطان زاده م-ح-محدودیت ها واکسیناسیون در کودکان مبتلا به الرژی غذائی-نهمین کنگره تغذیه و الرژی-4تا6 بهمن 1391-انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذائی کشور

129--سلطان زاده م-ح-کودکان و آلودگي هوا

130-سلطان زاده م-ح-بی عدالتی های سلامت مادر و کودک در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا-23 اسفند 1391

131-سلطان زاده م-ح-منونوکلئوز حاد عفونی-سیو چهارمین بزرگداشت استاد محمد قریب-4 لغایت 7 اردیبهشت 1392-سالن کنفرانس های کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

132-سلطان زاده م-ح محدودیت های واکسیناسیون در کودکان مبتلا به الرژی غذائی -بیست و پنجمین همایش بین المللی بیماری های کودکان18 تا 22 مهر 1392سالن همایش های بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران

133-سلطان زاده م-ح واکسن مننگوکوک- نهمین همایش سالانه انجمن عفونی اطفال و پنجمین بزرگداشت استاد دکتر سید احمد سیادتی 15-13 اذر ماه 1390  تهران-ولنجک-بلوار دانشجو-خیابان کودکیار- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-سالن امفی تئاتر

134سلطان زاده م-ح واکسن پنوموکوک-نهمین کنگره اورژانس ها وبیماری های شایع طب کودکان 27 لغایت 29 اذر 1392 تهران-شریعتی-بالای حسینیه ارشاد-بیمارستان کودکان مفید-تالار قائم

135-سلطان زاده م-ح هفتمین سمینار اسم و رینیت آلرژیک در کودکان 18-17 بهمن ماه 1392سالن همایش کتابخانه ملی تهران

136-سلطان زاده م-ح اهمیت سلنیوم در نوزادان-دهمین همایش تغذیه کودکان- 30 بهمن لغایت 2 اسفند 1392شهرک غرب انستیتو تغذیه

137-سلطان زاده م-ح سمینار نکات جدید در تغذیه-هتل اوین-9 اسفند 1392

138-سلطان زاده م-ح RSV سی و پنجمین بزرگداشت دکتر محمد قریب-10 تا 13 اردیبهشت 1393-مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران

139-سلطان زاده م-ح نهمین همایش سالیانه بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان-7 تا 9 خرداد 1393-انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران با همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

140-سلطان زاده م-ح سمینار ترویج تغذیه با شیر مادر -استراتژی سازمان بهداشت جهانی و چگونگی در ترویج تغذیه با شیر مادر باید اقدام شود- بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه-.22 لغایت 23 خرداد 93

141-سلطان زاده م-ح سمینار ترویج تغذیه با شیر مادر -کفالت شیر مادر- بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه-22 لغایت 23 خرداد 93

142-سلطان زاده م-ح سمینار ترویج تغذیه با شیر مادر - بیماری های مادر و شیر دهی-بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه--22 لغایت 23 خرداد 93

143-سلطان زاده م-ح اهمیت سلنیوم در نوزادان-بیست و ششمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و دوازدهمین همایش کشوری پرستاری کودکان-24 تا 28 مهر 1393-تهران سالن همایش های بیمارستان مرکزی طبی کودکان

144-سلطان زاده م-ح سمینار واکسیناسیون در شرایط خاص-7 تا 9 ابان 1393-تالار امام خمینی-دانشگاه شهید بهشتی اوین

145-سلطان زاده م-ح-مولوسکوم کونتاژیوزوم-دهمین همایش سالانه انجمن عفونی اطفال و ششمین بزرگداشت استاد دکتر سید احمد سیادتی-28 تا 30 ابان ماه 1393-تهر-ولنجک-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-سالن امفی تئاتر

146-سلطان زاده م-ح-چگونه میتوان در ترویج شیر مادر اقدام نمود و اهمیت تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد-چهارمین سمینار علمی بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه و اولین سمینار-تخصصی برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با سیر مادر در ساعت اول-دبیر سمینار پروفسور سلطان زاده-جمعه 7/9/93

147-سلطان زاده م-ح-اولین کنگره سلامت نوزادان ایران-11 الی 14 اذر ماه 1393

148-سلطان زاده م-ح-دهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان-25 الی 28 اذر 1393

149-سلطان زاده م-ح -MRSA-اولین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت بیمار-25 تا 27 فروردین 1394

150-سلطان زاده م-ح - بیماری کاواساکی-بیماری های رماتیسمی کودکان ایران- 30 تا 31 فروردین 1394

151-سلطان زاده م-ح-کوروناویروس-برنامه همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی ششمین بزرگداشت استاد محمد قریب- 2 لغایت 5 اردیبهشت 1394

152-سلطان زاده م-ح-دهمین همایش سالیانه بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان-6 الی 8 خرداد 1394-انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران-با همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

153-سلطان زاده م-ح-پرسش هایی در مورد پروبیوتیک ها-بیست و هفتمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان-و سیزدهمین همایش کشوری پرستاری کودکان-از 16 تا 19 مهر 1394-تهران-سالن همایش های بیمارستان مرکز طبی کودکان

154-سلطان زاده م-ح-پیشگیری از هپاتیت A-یازدهمین همایش سالانه انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران و هفتمین بزرگداشت-استاد دکتر سید احمد سیادتی-20 الی 22 ابان ماه 1394-تهران-ولنجک-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-سالن امفی تئاتر

155-سلطان زاده م ح--دومین کنگره سلامت نوزادان ایران-تهران-مرکز همایش های بین المللی رازی-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران-26 الی 29 ابان ماه 1394

 156-سلطان زاده م ح-یازدهمین کنگره اورژانس ها و بیماریهای  شایع طب کودکان-24-27 اذر ماه 1394-بیمارستان مفید

157-سلطان زاده م ح-همایش ملی پیشگیری از اسیب و مرگ کودکان-مرکز بین اللملی همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی-16 ال 17 دی 1394

158-سلطان زاده م ح-سی و هفتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب و چهارمین نشست علمی انجمن پزشکان کودکان ایران و ترکیه-1-4 اردیبهشت 1395

159-سلطان زاده م ح-نهمین همایش سالیانه بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان-29 تا 31 اردیبهشت 1395-برکزار کننده انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران-با همکاری دانشگاه ازاد اسلامی واحد پزشکی ایران-محل-برگزاری بیمارستان فرهیختگان

160-سلطان زاده م ح -سمینار ارتباط بین بیماری های عفونی و غیر عفونی با تغذیه کودکان-برگزار کننده:دانشگاه علوم-پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی مرکز تحقیقات عفونی اطفال-14 الی 15 مهر 1395

161-سلطان زاده م ح -پیشگیری هپاتیت A-بیست و هشتمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و چهاردهمین همایش کشوری پرستاری کودکان-29 تا 2 ابان 1395-تهران سالن همایش های بیمارستان مرکز طبی کودکان

162-سلطان زاده م ح-سمینار بیماریهای تنفسی کودکان-6 الی 7 ابان 1395

163-سلطان زاده م ح-معاینه نوزاد-زردی نوزاد-پنجمین سمینار علمی بیمارستان فوق تخصصی  فرمانیه کاهش مرگ و میر مادر ، جنین و نوزاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-20 الی 21 ابان ماه 1395

164-سلطان زاده م ح -واکسیناسیون در بارداری-دوازدهمین  همایش سالانه انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران و هفتمین بزرگداشت-استاد دکتر سید احمد سیادتی-17 - 19 اذر ماه 1395-تهران-ولنجک-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-سالن امفی تئاتر

165-سلطان زاده م ح-پانل هیئت رییسه کنگره اورژانس ها-دوازدهمین کنگره اورژانس ها و بیماریهای  شایع طب کودکان-16-19 اذر ماه 1395-بیمارستان مفید

166-سلطان زاده م ح-HPV پاپیلوویروس انسانی-برنامه همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی هشتمین بزرگداشت استاد محمد قریب-6 الی 9 اردیبهشت 1396-مرکز طبی کودکان

167-سلطان زاده م ح-دوازدهمین همایش سالیانه بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان-14 تا 16 اردیبهشت 1396-برکزار کننده انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران-با همکاری بیمارستان مرکز طبی کودکان

168-سلطان زاده م ح-HPV_هفتمین سمینار کاهش مرگ و میر مادر،جنین و نوزاد-بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه-20 الی 21 مهر 1396-محل برگزاری باشکاه بانک ملت

169-سلطان زاده م ح-اهمیت اسید سیالیک در تغذیه نوزادان- 29 همایش بین المللی بیماریهای کودکان و پانزدهمین همایش بین المللی پرستاری کودکان-4 الی 7 آبان 1396-سالن همایش های مرکز طبی کودکان تهران

170-سلطان زاده م ح-نقش عفونت ها در بروز زردی نوزادان-سیزدهمین همایش سالانه انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران  و نهمین بزرگداشت استاد دکتر سید احمد سیادتی 11 الی 13 آبان 1396-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سالن امفی تئاتر

171-سلطان زاده م ح--چهارمین کنگره سلامت نوزادان ایران-همراه با کنگره پرستاری سلامت نوزادان-24-26 آبان 1396-مرکز همایش های بین المللی رازی

172-سلطان زاده م ح-یازدهمین کنگره بین المللی میکرب شناسی بالینی استاد البرزی و نکوداشت استاد دکتر عبدالوهاب البرزی-30 آبان الی 2 آذر 1396-شیراز سالن سینا و صدرا

173-سلطان زاده م ح-مسمومیت با سرب-سیزدهمین کنگره اورژانس ها و بیماریهای شایع طب کودکان- 28 آذر ماه لغایت 1 دی ماه 1396

174-سلطان زاده م ح-واکسیناسیون-دومین کنگره بین المللی کنترل عفونت های بیمارستانی-28-30 فروردین 1397-مشهد-سالن مجتمع سپید دانشگاه علوم پزشکی مشهد

175-سلطان زاده م ح-یبوست-همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی نهمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب4-7 اردیبهشت 97 بیمارستان مرکز طبی کودکان

176-سلطان زاده م ح-سیزدهمین همایش سالیانه -بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان-6-8 تیر 1397-محل برگزاری مرکز طبی کودکان

177-سلطان زاده م ح-واکسیناسیون-هشتمین سمینار سلامت مادر،جنین و نوزاد-بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه-12 الی 13 مهر 1397-باشگاه بانک ملت

178-سلطان زاده م ح-سی امین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و شانزدهیمن همایش پرستاری کودکان-26 الی 29 مهر 1397-سالن همایش های مرکز طبی کودکان

179-سلطان زاده م ح-همایش نستله در جامعه ، ایجاد ارزش مشترک در جمهوری اسلامی ایران 29 آبان 1397در هتل پارسیان  اوین در سالن همایش کوه نور باحضور  آقای مارکوس لایتنر سفیر سوئیس در ایران

 شماره180-سلطان زاده م ح-پنجمین کنگره سلامت نوزادان ایران-1-3 آذر 1397-مرکز همایش های بین المللی رازی

 شماره181-سلطان زاده م ح-Antmicrobial Resistance-چهادهمین همایش سالانه انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران و نهمین بزرگداشت استاد دکتر سید احمد سیادتی 7 الی 9 آذر 1397-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سالن امفی تئاتر

 شماره182-سلطان زاده م ح-چهاردهمین كنگره اورژانس ها و بيماريهاي شايع طب كودكان-27 الي 30 آذر 1397-دانشگاه علوم پزشي شهيد بهشتي-محل برگزاری بیمارستان کودکان مفید

 شماره183-سلطان زاده م ح-تاریخچه واکسیناسیون-همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایرانو چهلمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب-اولین نشست علمی انجمنپزشکان کودکان ایران و ایتالیا-3-6 اردیبهشت 98-بیمارستان مرکز طبی کودکان

 شماره184-سلطان زاده م ح-کاوازاکی--نهمین سمینار سلامت مادر،جنین و فرزند-بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه-محل برگرگزاری باشگاه بانک ملت-تاریخ 11 و 12 مهر 1398

 شماره185-سلطان زاده م ح-پانزدهمین كنگره اورژانس ها و بيماريهاي شايع طب كودكان-16 الي 19 مهر 1398-دانشگاه علوم پزشي شهيد بهشتي-محل برگزاری بیمارستان کودکان مفید

 شماره186-سلطان زاده م ح--نهمین کنگره بین المللی بیماری های ریوری , مراقبت های ویژه و سل-20-23 مهر 1398-محل برگزاری بیمارستان فرهیختگان

 شماره187-سلطان زاده م ح-بروسلوز(تب مالت)-سی و یکمین  همایش بین المللی بیماریهای کودکان-و هفدهیمن همایش پرستاری کودکان-9 الی 12 آبان 1398-تالار امام مجتمع بیمارستانی امام خمینی

 شماره188-سلطان زاده م ح-هیئت رئیسه-دوازدهمین كنگره بين المللي بيماريهاي متابولیک ارثی و غدد کودکان-و اولین همایش علوم پایه در بیماری های ارثی کودکان-15 الي 17 ابان 1398-سالن همایش بیمارستان امام خمینی

 شماره189-سلطان زاده م ح--پنجمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با  کنگره پرستاری سلامت نوزادان-22-24 آبان 1398-مرکز همایش های بین المللی رازی

 شماره190-سلطان زاده م ح-نگرشی جدید در مونونوکلئوز حاد عفونی-پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران- و یازدهمین بزرگداشت استاد دکتر سید احمد سیادتی 29 - 30 آبان لغایت 1 آذر 1398دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سالن امفی تئاتر

 شماره 191- سلطان زاده م ح -وبينار نظام پزشكي مورخ 27/06/1399 در مورد كويد -19
 شماره 192- سلطان زاده م ح -سی و دومین همایش بین المللی دانشگاه تهران آبان ۱۳۹۹ کووید -۱۹ در کودکان
شماره 193- سلطان زاده م ح - چهاردهمین کنگره استاد البرزی میکروبیولژی شیراز وسومین کنگره کنترل عفونت در بیمارستان مشهد۲۰-۲۲ آبان ۱۳۹۹ واکسیناسیون در کودکان سخنرانی جامع ساعت ۱۵-۱۶
 شماره 194- سلطان زاده م ح -چهل ویکمین کنگره استاد دکتر محمد قریب به صورت وبینار سخنرانی من در مورد واکسیناسیون وستون اصلی سلامت
شماره 195- سلطان زاده م ح - شانزدهمین کنگره عفونی کودکان ‌ و دوازدهمین بزرگداشت استاد دکتر سیادتی ۲ لغایت ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ بصورت وبینار سخنرانی علائم بالینی وازمایشگاهی کووید -۱۹
mis-c شماره 196- سلطان زاده م ح - چهل دومین کنگره استاد دکتر محمد قریب 07/03/1400 سخنرانی. در مورد  
شماره 197- سلطان زاده م ح دهمين سمینار سلامت مادر،جنین و نوزاد  در تاريخ اول و دوم مهر ماه 1400 بصورت وبينار  سخنراني

1-      1- نكات مهم در ارتقاي سلامت مادر ، جنين و نوزاد

2-      MIS-C  -2  

شماره 198- سلطان زاده م ح پانزدهمين كنگره بين المللي ميكروب شناسي بالين استاد البرزي - سخنراني جامع كنترل عفونت بحران   22 الي 23 و 29 الي 30 مهر و 6 الي 7 آبان 1400  

شماره 199- سلطان زاده م ح سي و سومين همايش بين المللي كودكان از 28 مهر ماه لغايت 2 آبان ماه و 6 و 7 آبان ماه در 36 وبينار برگزار مي گردد .

موضوع سخنرانی کنترل عفونت در بیماران ، کارکنان ومراقبت کنندگان

شماره 200- سلطان زاده م ح -هفدهمین کنگره اورژانس ها ومسایل رایج طب اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱ لغایت ۲۶ آذر ۱۴۰۰

موضوع سخنرانی تاريخچه واكسيناسون

شماره 201- سلطان زاده م ح - هفدهمین وبینار همایش عفونی کودکان وسیزدهمین بزرگداشت استاد دکتر سیادتی از تاریخ 22-23-24-29 دی و اول بهمن 1400  موضوع سخنرانی پروفسور سلطان زاده کنترل عفونت در بیمارستان
شماره 202- سلطان زاده م ح - بیست ودومین کنگره اعصاب کودکان ایران دررامسرموضوع سخنرانی من در کنگره رامسر « واکسیناسیون کشوری ومسایل مربوط به نورولوژی کودکان » است 
شماره 203- سلطان زاده م ح -    اولین کنگره حضوری بعد از ۳۰ ماه تعطیلی به علت کوید -۱۹ بگذارید ومحل برگزاری ایران مال موضوع سخنرانی کاواساکی وکووید-19 MIS- C
شماره 204- سلطان زاده م ح -   برنامه غير حضوري كليات بيماران نوزادان موضوع سخنراني در ارتباط با زردي نوزادان  
شماره 205- سلطان زاده م ح -   برنامه غير حضوري كليات بيماران گوارشي در كودكان موضوع سخنراني در ارتباط با رفلاكس  
شماره 206- سلطان زاده م ح -   برنامه غير حضوري واکسیناسیون در کودکان موضوع سخنراني در ارتباط با تاریخچه واکسیناسیون  
شماره 207- سلطان زاده م ح -   چهل وسومین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب ۲۲ لغایت ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱   کنگره وسخنرانی در مورد مونونوکلوز حاد عفونی   
شماره 208- سلطان زاده م ح -   سمینار مروری بر واکسیناسیون انفلوانزا تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ محل برگذاری سالن کنفرانس بیمارستان پیامبران- سخنرانی مروری بر واکسیناسیون انفلوانزا در کودکان
 

مقالات در كنگره های خارجی

1- سلطان زاده م.ح 100 مورد مننژيت باکتريال. بيستمين کنگره بين المللی اطفال در ريو دو ژانيرو و برزيل1992

2- سلطان زاده م.ح 50 مورد بروسلوز .    بيستمين کنگره بين المللی اطفال ريو دو ژانيرو و برزيل 1992

3- سلطان زاده م.ح بيماری کاوازاکی . کنفرانس ماهيانه ميو کلنيک در راچستر امريکا 1993

4- سلطان زاده م.ح 100 مورد توده شکمی . بيست و دومين کنگره بين المللی مديترانه در ابوظبی 1994       

5- سلطان زاده م.ح شرکت در چهارمين کنگره بين المللی انجمن  خاور ميانه پيوند اعضا در اصفهان 1994

6- سلطان زاده م.ح بروسلوز مادرزادی و گزارش يک مورد . بيست و يکمين کنگره بين المللی در قاهره مصر 1995

7- سلطان راده م.ح 100 مورد مننژيت سلی . بيست و يکمين کنگره بين المللی در قا هره  مصر 1995

8- سلطان زاده م.ح مننژيت سلی. کنفرانس ماهيانه ميو کلينيک در راچستر امريکا 1997

9- سلطان زاده م.ح برو سلوز مادر زادی . کنفرانس ماهيانه ميوکلينيک در راچستر امريکا 1997

10- سلطان زاده م.ح عفونتهای داخل رحمی. کنفرانس ماهيانه ميو کلينيک در راچسترامريکا 1997

11- سلطان زاده م.ح غفونتهای داخل رحمی. کنفرانس ماهيانه بيمارستان اليوويو در لوس آنجلس امريکا 1997

12- سلطان زاده م.ح بروسلوز مادر زادی . کنفرانس ماهيانه بيمارستان اليوويو در لوس آنجلس امريکا 1997

13- سلطان زاده م.ح گزارش يک مورد نادر آکندرو پلازی و کلاين فلتر . بيست و دومين  کنگره بين المللی  آمستردام هلند 1998

14- سلطان زاده م.ح معرفی 20 مورد کاوازاکی . بيست و دومين کنگره بين المللی آمستردام هلند 1998

15-  سلطا ن زاده م.ح  شرکت در دوره احيای نوزادان در آمستردام هلند 1998  

16-  سلطا ن زاده م.ح بررسی تأثير دگزامتازون در کمتر شدن عارضه کاهش شنوائی در مننژيت باکتريال اطفال  2001   

17-  سلطا ن زاده م.ح اثرقطره گياهی برروی شير مادر 2001

18-  سلطا ن زاده م.ح بررسی عفونت ادراری در نوزادان 2001   

19-  سلطا ن زاده م.ح بررسي وضعيت 40 مورد آندوكاديت باكتريال در 23 كنگره بين المللي اطفال پكن-چين 2001

20  - سلطان زاده م-ح بررسي تآثير دگزامتازون در كمتر شدن عارضه كاهش شنوائي در كودكان مبتلا بهد مننژيت باكتريال پكن-چين 2001

21 -     سلطان زاده م-ح  بررسي عفونت ادراري در نوزادان با پونكسيون سوپرا پوبيك 23 كنگره بين المللي اطفال پكن - چين 2001

22 -     سلطان زاده م-ح  معرفي 48 مورد آنتروكوليت نكروزان در نوزادانششمين كنگره بين المللي اطفال آنكارا -تركيه 2002

23 -    سلطان زاده م ح بررسي اپيدميولوژيك ورم ملتحمه نوزادي  در 3149 نوزاد كنگره بين المللي اطفال 2004 كانكوم مكزيك

24 -     سلطان زاده م ح  بررسي شيوع كلونيزاسيونMRSA  در 150 نوزاددر دو بيمارستان آموزشي كنگره بين المللي اطفال 2004 كانكوم  - مكزيك

25 -    سلطان زاده م ح بررسي گيلن باره در اطفال در 42 كودك در كنگره بين المللي اطفال 2004 كانكوم - مكزيك

26  -    هیجدهمین کنگره تنفسی اروپائی  4-8 اکتبر 2008 مطابق 13- 17 مهر ماه 1387 برلن - المان

27-    سلطان زاده م ح  سمینار تغذیه اطفال در راس الخیمه  آبان ماه 1388

28-    سلطان زاده م ح  سمینار شربت های گیاهی بر ضد سرفه در دوبی 19 دی ماه 1388 هتل اینتر کنتینانتال

29- سلطان زاده م ح  پنجاه و چهارمین کنگره ملی اطفال ترکیه و اولین کنگره انجمن کودکان ترکیه و ایران بررسی اپیدمیولوژی ورم ملتحمه نوزادی و بررسی کلامدیا در ایران 24-20 اکتبر 2010

30-سلطان زاده م ح كنگره Excellence در اطفال.تركيه.استانبول. 30NOV-3 DEC 2011

31-سلطان زاده م ح-Seminar What You Do And Eat In The First 1000Days-amsterdam 5th May 2015

32-سلطان زاده م ح-هفتمین سمینار تغذیه نستله در کودکان-26-29 فروردین 1395-14-17 اوریل 2016-باکو اذربایجان هتل فرمونت

33-سلطان زاده م ح-پنجاهمین کنگره سالیانه گاسترو آنترولوژی ، هپاتولوژی و تغذیه انجمن پزشکان کودکان اروپا اسپگان-20 الی 23 اردیبهشت 1396-محل برگزاری پراگ


مقالات فارسی
 

1- استئوميليت وآرتريت چركي

2- بررسي اپيدميولوژيك عوامل باكتريال التهاب ملتحمه نوزادي/ مراكز امام حسين(ع),رسالت
 و شهيد اكبر آبادي/ سال هاي   81-1380

3- بررسي اثر درماني دسموپرسين و دستگاه انورزي آلارم در درمان كودكان ايراني بيش از 6 سال
 مبتلا به شب ادراري

4- بررسی شيوع استر پتوکوک کارير در مدارس شرق تهران

5- بررسی فارنژيت از نظر کشت و علايم بالينی در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بيمارستان امام حسين(ع)

6- بررسی هنوخ شوئن لاين در سه مرکز آموزشی

7- بررسي اپيدميولوژي آنتروكوليك نكروزان طي سالهاي 1377 تا 1379 در بيمارستانهاي امام حسين (ع) و كودكان مفيد

8-   بررسي مقايسه اي علل مرگ و مير نوزادي قبل و بعد از كالبد شكافي در نوزادان كالبد شكافي شده در سه مركز آموزشي امام حسين (ع) بيمارستان مفيد و مركز طبي كودكان در سه سال 79-1377

9- بررسي موارد بيماري نوروفيبرماتور در بيمارستان­های امام حسين (ع) و مفيد طي سالهاي 79-1368

10- تاثير دگزامتازون در تقليل عارضه کاهش شنوايی کودکان مبتلا به مننژيت باکتريايی

11- تريزومي 13 ( سندروم پاتو) و گزارش 6 مورد

12- تشخيص زودرس مننژيت سلی قبل از استقرار علائم و گزارش 109 مورد

13-  ديابت گذران نوزادی و گزارش يک مورد

14- زنجيره كنترل عفونت در بيمارستان

15- سندرم  MARINESCO- SJOGREN و گزارش يک مورد

16- فارنژيت در کودکان : بررسی 1075 مورد

17- گزارش دو مورد بلوغ زودرس

18- عفونت هاي سيستم اعصاب مركزي

19- معرفي كودك مبتلا به سياه زخم گوارشي

20-مننگو آنسفاليت ويرال

21- هاليتوز ( بوي بد دهان و بيني ) : مروري بر علل ايجاد كننده و چگونگي برخورد با آن

22- گزارشي درباره اعتياد اين بلاي خانمانسوز

23- رشد و تكامل شيرخواران و كودكان
24- بررسي شيوع كلونيزاسيون MRSA  در نوزادان در بيمارستان امام حسين (ع) و شهيد اكبرآبادي  در سال 1381
 25-    بررسي بيماري گيلن باره در بيمارستان امام حسين وشهدا  

 26-  معرفى بيمار مبتلا به كيست هيداتيك ريه با علايم غير معمول

 27- كاهش شنوائي در نوزادان

 28-  بررسي شيوع كلونيزاسيون   MRSAدر150 نوزاد در دو بيمارستان آموزشي     

29- نكات مهم در تغذيه با شيرمادر
30- ا سيد هاي چرب ضروري درنوزادان وخانم هاي باردار
31-  وبا
 32 -  اسهال در كودكان
33-  آنتروکولیت نکروزان و بررسی 48 مورد
 34-  پیشگیری بیماری های تنفسی وآسم با اسید های چرب ضروری             
35- بیماری کاواساکی وگزارش 22 مورد
36-  پرسش وپاسخ در بیماریهای عفونی
37- پرسش وپاسخ در نوزادان
38- تشخیص نهائی یک مورد پنومونی در شیر خوار4 ماهه
39- ایزولاسیون
40- یبوست
41- گاستروازوفاژیال ریفلاکس
42- نقش پزشک در تشخیص فوریت پزشکی
43- بعد از تماس خانم بادار با سرخجه چه باید کرد؟
44-  چگونه می توان در ترویج شیر مادراقدام نمود؟
45- گزارش  یک مورد مننژیت باکتریال بسیار نادر
46- رژیم غذائی در کودکان مبتلا به آسم
47- روزه داری وسلامت
48-هموفیلوس آنفلوآنزا  
49- پیشگیری ودرمان تغذیه ای در تب وبیماریهای تنفسی
50- روش های جدید تشخیصی وپیشگیری عفونت روتاویروس
51- خواص سیر و لیموترش
52-فایده های سبزی های برگ سبز در سلامت بدن
53-فشارخون در اطفال     Hypertention      
54-پروتئین
55-تغذیه شیرخواران وکودکان در زمان آلودگی هوا
56-راشیتیسم    rickets
57-مخملک   scarlet fever
58-سنندرم مرگ ناگهانی نوزادان وشیرخواران  SIDS
59-روزئولا اینفانتوم   Roseola Infantum

60-کفایت شیر مادر

61-متن سخنرانی پروفسور محمد حسین سلطان زاده در مراسم نکوداشت استاد دکتر قلمسیا درتاریخ 2/ اسفند /1389 در دبیرستان ایرانشهر
62-  ایدز   AIDS
63-راهنمای رژیم غذائی کودکان
64-پروبیوتیک 1
65-راهنمای غذائی سال 2011
66-اثر عصاره صمغ کندر بر یاد گیری و حافظه
67-ورم ملتحمه نوزادی
68-گیاه درمانی
69-پستانک
70-پروبیوتیک 2
71-خطرات نا بجا و بی رویه مصرف انتی بیوتیک ها
72-عسل
73-عفونت های ادراری در کودکان
74-آلرژی به  مواد غذائی در کودکان
75-تغذیه طبیعی راز بهتر زیستن
76-واکسن پنوموکوک
77-اهمیت تغذیه کودکان ونوجوانان در دبستان ودبیرستان
78-چهل اصل مهم در برقراري رابطه انساني با کودکان
79-زردی با بیلی روبین غیر مستقیم
80-معاینه بالینی نوزاد
81-اهمیت سلنیوم در نوزادان
82- مروري بر ساختمان، فوايد و مضرات روغن هاي خوراکي
83- زعفران
84- عفونت های پنوموکوک
85-عفونت های پنوموکوک 2
86-آندوکاردیت باکتریال
87-هموفیلوس آنفلوآنزا
88-پوکي استخوان خاموش و آزار دهنده
89-چربی های مغذی و توسعه شبکه مغزی
90-پیشگیری آندوکاردیت عفونی
91-آندوکاردیت باکتریال
91-پیشگیری از پوسیدگی دندان  درکودکان
92-Baby walker (رورواک)
93-نوشابه های گاز دار مهمان خوش خط وخال سفره ایرانی
94-ارتباط تغذيه و سرطان
95-منونوکلئوز حاد عفونی
96-ویروس سن شی سیال تنفسی

Respiratory Syncytial Virus

97-سبد غذايي مطلوب ايرانيان
98-دانستنيهاي ضروري آسم و آلرژي براي کودکان
99-قاتل خاموش با سرما مي آيد!
100-محدودیت های واکسیناسیون در کودکان مبتلا به آلرژی غذائی
101-ديابت نا علاج ولي قابل کنترل
102-یبوست  Constipation   
103-تغذيه و آلرژي غذايي در سلامت کودکان
104-کودکان و آلودگي هوا
105-شیر مادر
106-شير خشک هاي رژيمي
107-شير خشک هاي هيپو آلرژن
108-اسهال نوپايان
109-بيماري هيرشپرونگ
110-علل دل درد مزمن در کودکان
111-پیشگیری از هپاتیت
112-گزیدگی ها
113-سردرد در کودکان
114-Meningococcal Vaccines
115-آمبليوپي ( تنبلي چشم )
116-اصول و روش های کاربردی در فرزند پروری (2)(دوران پیش دبستان و دبستان)
117-تغذیه با شیر مادر : یک عمر سلامتی
118-کوروناویروس
119-Molluscum Contagiosum مولوسکوم  کنتاژیوزوم     
120-نوروپاتي ديابتي
121-اثرات تغذیه وورزش در بیماران دیابتی
122-مصاحبه پروفسور سلطان زاده در تاریخ اول آبان 93 توسط رحمان احمدی از روزنامه ایران و سایت شفا انلاین
123-مصاحبه پروفسور سلطان زاده در تاریخ 2 بهمن ماه 91 توسط رضا حسینمردی از روزنامه ایران
124-بيانيه مشترک انجمن هاي علمي آسم و آلرژي ايران، گوارش و کبد کودکان، ترويج تغذيه با شير مادر و پزشکان وکودکان ايران
125-مروری بر تست DNA ازاد موجود در گردش خون مادری با منشاء جنینی (cffDNA) یا تست غیر تهاجمی پیش از تولد برای تشخیص اختلالات انویلوئیدی کروموزوم های 18 , 13 و 21
126-آنچه بايد درباره ي پيشگيري از HPV بدانيم
127- پروبايوتيك‌ها
128- چگونه بدانيم چيزي را كه «پروبايوتيك» مي‌نامند، واقعاً « پروبايوتيك» است؟
129- پروبايوتيك‌هاي تك سويه يا چند سويه‌اي؟
130-کتابچه اموزشی مادران شیرده بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه
131-نشاط و تندرستی، هدیه شیر مادر
132-رتينوپاتي نوزادان نارس
133-مصاحبه خبرگزاری ایرنا پژوهش با پروفسور محمد حسین سلطان زاده توسط خانم مرضیه دهقانی درباره استاد محمد قریب
134-مواد غذائی مفید برای  افزایش  قدرت مغز
135-کليات،پاتوفيزلوژي و اپيدميولوژي ريفلاکس معده به  مري
136-تنبلی چشم
137-برنامه ها و راهنماي ايمن سازي مصوب کميته کشوري ايمن سازي 1394
138-رتينو پاتي ديابتي
139-راهنماي پيشگيري از بيمارهايفنيل کتون اوري(پي.کي.يو.)،کم کاري مادرزادي تيروئيد و فاويسم(ويژه خانم باردار)
140-مروری بر اهمیت و نقش اسید سیالیک موجود در شیر مادر برای تغذیه شیرخواران
141-عفونت و افزايش خطر ديابت در کودکان
142-نگرشي تازه به ويروس آنفولانزا و بيمارهاي وابسته به آن
143-شناسايي مکانيسم تاثير سرب روي سلول هاي عصبي و تکوين سيستم عصبي کودکان
144-هفت تا دوازده سالگي،بهترين زمان براي آموزش اصول بهداشت دهان و دندان
145-تازه هاي درماني و تشخيصي در کودکان مبتلا به اوتيسم
146-اپليکيشن تشخيص اوتيسم از روي حرکت چشم
147-تاثير ويتامين Bدر بهبود مهارت هاي گفتاري کودکان اوتيسم
148-مواد شيميايي يک از مهمترين دلايل اوتيسم در کودکان
149-امکان پيش بيني ابتلا به MS در بدو تولد
150-ارائه پروتکلي براي درمان MS کودکان
151-اهمیت اسید سیالیک در تغذیه نوزاد
152-اهمیت اسید  سیالیک شیر مادر
153-کوليک کودکان
154-بانک شير مادران چيست و چه وظيفه ايي به عهده دارد؟
155-رفلاکس نفروپاتي
156-اهميت  عفونت هاي ادراري در کودکان
157-Antimicrobial Resistance

مقاومت آنتی بیوتیکی یک تهدید جهانی

158-تب مالت  Brucellose
159-دستورالعمل كشوری كوروناويروس جديد ( 2019 - nCoV )
160-رعایت نکات بهداشتی در کورونا ویروس جدید 2019
171-راهنمای مدیریت استرس برای کودکان درشرایط بحران (ویروس کرونا)
172-فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID 19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری
173-مقاله جدید از سازمان بهداشت جهانی درمورد کورونا ویروس ۲۰۱۹
174-دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتلاء به ویروس کوئید 19 (ویروس کرونای جدید)
175-نکاتی از اپید میولوژیcoronavirus disease 2019
176- دستورات ساده و ‌مفید در کرونا ویروس ۲۰۱۹
177-چکیده ای از سخنان رئیس سازمان بهداشت جهانی(WHO)، جمعه ۱ اسفند ۹۹
178-کرونا ویروس-ویراست سوم 1398/12/28
179-فلوچارت تشخیص و درمان کووید۱۹
180-نتايج مطالعه لنست درباره ماندگاري ويروس كروناي جديد در سطوح مختلف
181-نكات مهم در سلامتي
182-نحوه برخورد با كودك مشكوك به كرونا
183-نكات نسخه دوم راهنماي تشخيص و درمان كوويد 19 در اطفال
184- CORONAVIRUS DESEASE2019
185-نسخه_سوم_راهنمای_تشخیص_و_درمان_کووید_19_در_اطفال_27_خرداد_1
186-پرسش هایی در مورد کووید 19
187-فلوچارت_تشخیص_و_درمان_کووید_۱۹،_نسخه_هفتم،_۷_تیر_۹۹
188-Neofax 2020
189-كوويد 19
190-نسخه هشتم (نهایی) راهنمای تشخ
191- دستورالعمل واکسیناسیون انفلوانزا سال 99
192- نسخه شهریور کووید 19 با تغییرات جلسه
193- راهنمای استفاده از ماسک در کودکان در شرایط پاندمی کووید 19
194- راهنمای تشخیص و درمان بیماری کووید 19در کودکان نسخه پنجم (مهرماه 99)
195- نسخه مهر کووید
196- تمام اطلاعات ابتلا به كوويد 19
197- راهنمای توانبخشی بعد از بهبودی ازکووید 19
198- فارماکولوژی کاربردی داروهای کووید- 19 برای کادردرمان
199- کمک به تنفس نوزاد
200-  نسخه نهایی آبان 99کووید و بارد
201-  ملاحظات اجتماعی اقتصادی طرح جامع واکسیناسیون
202-  سوالات رایج کرونا ویرایش بهمن 1399
203-  راهنمای_تشخیص_و_درمان_بیماری_کووید_نسخه_ششم_اسفند_ماه_99
204-  منشور اخلاقي گروه كودكان
205-  مراجعه بیمار مشکوک به کووید -۱۹
206-  نکات آموزشی و خلاصه مباحث نخستین همایش جامع کشوری كويد
207-   تجربيات كويد در بيمارستان كودكان مفيد
208-  راهنمای مدیریت درمانی بيماران کووید
209-  راهنمای ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰ کووید-۱۹
210-  دستورالعمل_مصرف_واکسن_انفلوانزای_انسانی_1400
 211- قانون تجارت
 212-  راهنمای جامع کبد چرب
 213-  دستورالعمل آمادگی درمان سویه امیکرون در پاندمی کووید 19   
 214-  نسخه واکسیناسیون نهایی  
 215-  نسخه یازدهم درمان سرپایی و بستری کووید-19  
 216-  خلاصه راهنمای برخورد با کودکان مشکوک به کووید-19
 217-   کووید -۱۹ ، حاملگی و واکسیناسیون
 218-   نسخه هفتم راهنمای تشخیص و درمان بیماری کووید19 در کودکان و نوزادان
 219-    خلاصه راهنمای مدیریت بیماران سرپایی مشکوک به کووید 19
220-     راهنمای تعدیل مدت جداسازی بیماران کووید اسفند 1400
221-     نسخه دوم راهنمای برخورد با بیماران سرپایی مشکوک به کووید 19
222-     ابله میمونی
223-     وبينار ابله میمونی
224-     راهنمای درمان وبا
224-     آبله ميموني
 

Home page  | Introduction |  Research Studies  |  Editorships  |  Translations  |  Conferences 

Contact Information  |  Articles  |  Scientific meets & events  |  Research projects  |  Theses