اصلاح و درمان بد غذایی و مشکلات تغذیه ای

والدین این کودکان نیاز به حمایت و آموزش دارند و باید به آنان یاد داد که چگونه می توانند به بهترین نحو کودک خود را تشویق به خوردن غذا و لذت بردن از آن کنند. در صورتی که رشد کودک مطلوب و هیچ علت فیزیولوژیکی برای کاهش اشتهای او وجود نداشته باشد باید نیازهای تغذیه ای و الگوهای رفتاری طبیعی کودک را برای والدین شرح داد و به آنان اطمینان خاطر داد که کودک آن ها از این بد غذایی ها صدمه ای نخواهد دید. اگر چه اکثر بد غذایی ها گذرا هستند اما والدین باید توجه داشته باشند که صبر، هم گونی رفتارهای پدر و مادر و سایر افرادی که در مراقبت از کودک همکاری می کنند، تشویق کودک و فراهم کردن اوقاتی شاد در زمان صرف غذا کلید اصلی حل مشکل است.

غذا خوردن کودک همراه با سایر افراد خانواده، دعوت کردن از یکی از دوستان کودک برای صرف میان وعده ها و یا گاهی صرف غذا در هوای آزاد نیز می تواند مفید باشد.