خانواده
 

پروفسور سلطان زاده و همسر

 

 


 

فرزند اول دکتر رضا سلطان زاده

فرزند دوم مهندس امیرهدا سلطان زاده