شرکت در مجامع علمی و اهدای لوح و جوایز به پروفسور سلطان زاده